is toegevoegd aan uw favorieten.

Reizen door Zwitserland, Italien, Sicilien en de Grieksche eijlanden naar Konstantinopelen [...] in de jaaren 1787, 1788 en 1789.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioa REIZE doöh ZWITSERLAND.

dat Neufchatel geen deel behoeft te neemen in de Koninglijke Pruisfifche oorlogen: en eindelijk, dat de Ingezetenen zich in vreemden Krijgsdienst mogen begeven. Daar dus deeze kleine Staat als geheel onafhanglijk befchouvvd word van de Pruisfifche Landen, en tegelijk als een Bondgenoot der Zwitfcrfche Kantons, vindt dezelve zich niet blootgefield aan de invallen van eenen Vijand, wanneer zijn Vorst in oorlog is met een der nabuurige Mogendheden van Zwitferland.

Vermits nu de Staatkundige huishouding van dit Prinsdom zo bijzonder is, als zijnde ten grooten deele vrij, fchoon tegelijk onderhoorig aan eenen Vorst, die, in alle zijne overige Heerfchappijen , eene volflrekte oppermacht uitoefent, zal ik, met uw goedvinden , noch een weinig langer op dit onderwerp Ril Haan. En vergun' mij, hier bij, vooraf aantemerken, dat ik noch kan verwagten, noch ook mij zelveh waardig oordeelen, om van u geprezen te worden, over al wat ik nopens de Regeering der Kantons en derzelver Bondgenooten, op het papier gebragt,- als hebbende, even ah alle hedendaagfehe Reizigers, weinig meer gedaan, dan dit alles overtenemen en te vcrtaalen, uit de Gefchiedenisfen des lands. Denk niet, dat iemant, hoe ijverig ook, in weinige weeken, tijd, of zelfs lust kan hebben, in zulk een bekoorlijk deel der waereld, als dit, om zich op bijzondere navorfchingen omtrent den Regeerings-vorm toeteleggen. Een onderzoek van dien aart zou ook, in allen

op-