Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

èó REIZE door ITALIEN.

1>oria, uit liefde voor de Vrijheid, van de hand gewezen had >—■ de voldrekte heerfchappij over zijn Vaderland. Schoon niet ouder dan flegts twintig jaaren zijnde, bezat hij alle die hoedanigheden, welken hem bekwaam maakten voor eene zoo gevaarlijke en moeihjke onderneeming. Onder fchijn van geheel aan vermaaken te zijn overgegeven, verborg hij zijn waar karakter, en wist hij het kwaad vermoeden voortekomen, 't geen anders zijne ongemeene talenten, en volksbelieving, tegen hem moesten verwekt hebben: want hij hadde zich , door zijne onbeperkte edelmoedigheid, van de gunst der fmalle gemeente geheel meester gemaakt: een noodzaakelijk vereischte zekerlijk in zoodanige wanhoopige onderneemingen: hoe zeer ook het graauw altijd, door grilligheid, of omkoopingen der vermogenden, zich laat beheerfchen. Zoo draa alles wel bedoken was, wierd de middernagt, tusfehen den eerden en tweeden Januarij 1547, bepaald om het heilloos plan ter uitvoer te brengen. Ook deedt tnen zulks werkelijk; de zamenzweering gelukte, cn 'er waren reeds gemagtigden benoemd, om met de hoofden daar van in onderhandeling te treeden, wanneer een bijzonder toeval alles in duigen deedt fpatten. fiesco, de vcrfchillende wijken van de Stad aan zijne Eedgenooten ter bewaaring tnebetrouwd hebbende, hadde voor zich zeiven de kleine haven, of de Voordad d*Arena, als den moei^ijkden en gewigtigden post verkoren. Aldaar was ook alles naar zijne wenfehen gelukt; en hij dondt op het punt van heen te gaan,

toen

Sluiten