Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRIEF XXVII. uit VENETIEN. SS

derij te zien van den onvergelijkelijke!! raphaCl. Het Buk zal, vreeze ik, weldra geheel weg wezen; want welke hand zou zoo Bout durven zijn , om de herBelling te ondernemen van de beledigingen, welken tijd en verwaarlozing aan de werken

van rAt»kaë l hebben toegebragt? De ligging

van Loretto is vermaakelijk. De Bad Baat op een berg, in een gedeelte van Italien, welks fchoon. heden ontelbaar zijn, en omtrent vier mijlen van de Adriatifche golf. Bij onze aankomst, gingen wij, gelijk twee geloovige pelgrims, naar de Santa Cafa, of het Heilig Huisje Deeze Godsdienfcige zeilftein is (gelijk men u verteld) de geboorteplaats der Maagd maria, waarin de boodfehap, en de menschwording van je zus christus', gefchiedde. Van Nazareth wierd dit huisje, door Engelen, naar Dalmatien vervoerd, waar het twee of drie jaaren bleef: wanneer het andermaal wierd opgenomen, en in het Mark-graaffchap Ancona gebragt. Ten lesten plaatlten het deszelfs hemelfche draagers in het midden van eene breede ftraat te Loretto, en die deugdzaame Paus, bonifacius VIII. liet 'er niet alleen een kast van marmer omflaan, maar zelfs een Domkerk over bouwen. Welk een belachlijk fprookje, en hoe zeer tot fchande Brekkende van onzen redelijken Godsdienst! In het huisje is een beeld van de Maagd; 't ceen men u verteld, dat door den h. luk as zou gemaakt zijn , met edelgefteentens bezet, of ten minften met zulken , die 'er naar gelijken : want men wil, dat niet weinigen van de oorD 4 fpron-

Sluiten