Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REIZE door ITALIEN.

van de Oorlogfchepen, die uitgehaald waren voor dit groot Jaar-feest, als van de Forten en Schepen in de haven. De geheele oppervlakte van het water was vol leven , en bij herhaaling rees 'er een luid vreugde-gejuich op. Toen de Bucentaurus op eene zekere hoogte gekomen was, volgde 'er, op een gegeven teken, een algemeene Bilte. Elk oor was gefpannen , en elk oog naar het fchouwfpel gerigt. De Doge, op den achterfteven van zijn Trouw - fchip, over het water leunende, Bak de rechter handuit, houdende tusfehen zijne vingers een ring, en laatende dien,onder het uitfprekenvan de woorden: Te mare desponfamus in fignum veri perpetuique dominii (*_), in den boezem zijner bruid vallen. Wij waren achter hem, doch niet zoo nabij, om den ring in onzen Gondel te kunnen vangen; 't geen ik wel gewenscht hadde te kunnen doen, om dien, bij mijne komst in Engegeland, aan u als eene zeldzaamheid te kunnen aanbieden. De Plegtigheid op die wijze verrigt zijnde, wierd de Doge naar eene nabuurige kerk gebragt om de hooge mis te celebreeren: en hier op ging hij even zoo te rug , als hij gekomen was. Deeze ijdele praal heeft veel overeenkomst met, doch is ongelijk meer fchittcrend dan, de inwijding van onzen II >ofd-febout (Lord Maijor.) Dezelve wierd ingevoerd, onderden Doge sebas-

T ia a n ziani, door PaUS alexander III.

De

fj») Wij trouwen ir, zee! ten teken onzer wettige en altoos^ iuurettde heerfchappij over u.

Sluiten