Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£ Tydperk — No. f. 10

van het Recht zo weinig ingewikkeld, zo geheel eenvoudig als mooglyk zy, wordt ter beantwoording opgegeeven de vraag: — welke is beste, eenvoudigfte, minkostbaare en tevens voor Vryheid en Veiligheid zekerde en kragtdaadigfte wyze van inrigting van eene Nationaale of Provinciaale Rechtbank, en de civile ea crimineele Rechtspleeging? welke is de eenvoudigfte wyze van Procedeeren voor dezelve, en voor alle andere geconftituëerde Rechtbanken ?

4. Daar geene Maatfchappye beftaan kan, zonder dat 'er Penningen ten algemeenen nutte bycéngebragt worden; — daar die lasten evenredig moeten zyn aan de behoeftens van eenen Staat: — daar het Nationaal Credit, heilig en onfchendbaar moet zyn, en 'er dus groote fommen vereischt worden, tot betaaling van de Intresfen van Schulden; deels door den nood, deels door de dwaasheden en verkwistingen van een bedorven Regeeringsbeftuur voorheen opgelegd; daar het echter noodzaaklyk is, dat deeze nodige belastingen zo evenredig, als mooglyk is, geheven worden; zo weinig doenlyk de Induttrie, Handwerken, Koophandel, en Zeevaart belemmeren en drukken, en zo gering het zyn kan van inzamclingskosten: wordt gevraagd een ontwerp van de beste wyze van heffing van genoegzaame, en voor de behoeften van het Geraeenebcst toereikende Belastingen, het welk aan de voorgemelde verëischten voldoet. Zo lang de Vraage No. 1. onbeflist is, fpreekt het van zelf, dat om aan deeze te beantwoorden, een tweederleye ftelzel van Belastingen moet worden opgegeeven. Het eene gebouwd op den grondflag eener algemeene Nationaale reprefentatie, met wegneeming van alle Provinciaal onderfcheid; en het ander, dat onderfcheid, en eene verbeterde fcederative Regeering onderftellende.

De tyd om antwoorden op deeze vraagen in de Nederduitfche Taal, duidlyk en leesbaar gefchreven, in te zenden ter Secretarye van de Provilioneele Repra*fentanten van Friesland in Leeuwaarden, is uiterlyk bepaald voor of op den 1. Augustus 1795; zullende de Verhandelingen moeten geteekend zyn met eene Zin1'preuk ,en een bygevoegd gezegeld Biljet met de zelfde Zinfpreuk, endaar in de naam van den Autheur: zulB 3 ten*

Sluiten