Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï6* Verzameling van Staats - Stukken,

Exhibitum den 29 Mey 1795. EERSTE HOOFDSTUK.

7*» de verdeeling des Volks, en het oogmerk ynn dezelve.

Art. 1. Het geheele Volk zal geteld worden.

2. De tegenwoordige Volks-Reprefentanten in de zeven Provinciën, en het Landfchap Drenthe, elk in denhaare, en het Committé tot de algemeene zaaken van het Bondgenootfchap te Lande, in de Generaliteits Landen, zullen deeze optelling doen ter uitvoer brengen Qaj.

3- Dezelven zullen het Volk, zoo na doenlyk, in

tien duizend (b) verdeelen.

4. Voor elk getal van tien duizend, zal 'er een Vertegenwoordiger tot de Nationaale Conventie worden benoemd.

5. Elk tien duizend zal in twintig f» deelen, ieder deel, zoo na doenlyk, vyf honderd Zielen uitmaakende, gefphst worden.

6. Voor elk getal van vyf honderd, zal 'er een Kiezer worden benoemd.

00 Dit artikd is, in 5 2. van het Reglement voor de Nationaale Vergadering, zoo als het eindelyk by Haar Hoos Mog. is gearrefteerd,eenigfins veranderd, uit hoofde der eewigtige verandering, welke inmiddels in het Beituur van het Bataafsch Braband is voorgevallen. Wy oordeelen den ieezer dienst te doen, hier aanteekening te houden van die artikelen welke eene weexenlykc verandering ondergaan hebben.

(6) In het Reglement 5 3, vtftien duizend, zoo ook S 4.

CO In het Reglement § 5, vyfiien duizend; en dertig.

TWEE-

Sluiten