Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. Tydptpk — No. 35. B31

ten zullen oyerfchieten, die mogelyk in bet einde nog zouden kunnen worden misduid.

Na zoo veele gewigtige bedenkingen voor en tegen de ineenfmelting der Souverainiteit van de onderfcheidene Gewesten te hebben voorgedraagen , weeten wy dat nog veel is onaangeroerd gebleeven; dan, daar eene uitgebreider verhandeling buiten het bellek onzer werkzaamheid zou loopen, hebben wy gemeend met deeze bygebragte aanmerkingen tc kunnen volftaan, en zullen nu nog kortelyk iets over het derde poincr. voordraagen.

Is de Nationaale Conventie noodzaakèlyk , of kan men, behoudens 's Volks geluk en welvaart, ons fcedcralismus verbeteren'?

Het valt ligter deezen gordiaanfchen knoop met het 7.waard eener oppêrmagtige Refolutie door te hakken, dan deeze vraag wel te beantwoorden.

Een der voornaamfte oogmerken, waarom het Maatfchappelyk beftuur is ingevoerd en ftand moet houden, is ongetwyffeld de verdediging tegen buitenlands geweld; niemand zal cok ontkennen, dat ons Gemeenebest thans aan de defenfie veel geleegen is; en als men met bedaardheid de bedenkingen, hier vooren aangeroerd, overweegt, den gewoonen loop der zaaken in het ftuk van algemeene verdediging_ nagaat, zoo als zig alles gemeenlyk, ten deezen opzigte, in ons Vaderland toedraagt; als men de fouten en gebreeken uit hoofde van ons ftaatkundig zaamenftel, zoo wel in Stadhouderlyke als Stadhouderlooze tyden , gebooren , naauwkeurig onderzoekt, en teffens bezorgd is om middelen van herftel te beraamen, dan kan men ligt overhellen om een algemeen Nationaal Beftuur, als het eenige middel van redres , noodzaakèlyk te te achten.

Maar, wanneer wy de gefchiedenisfen van ons Land doorloopen ; wanneer wy de roemryke togten onzer Helden te Water en te Land ons herinneren, dan worden wy overtuigd dat 'er, behoudens het fcederalismus, eene ontzettende verdeediging kan worden gedaan.

Men kan ook met geen fchyn van reden bevveeren, dat dc voornaamfte doeleinden der Burgerlyke MaatP 4 fchap-

Sluiten