Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Engeland, alle mooglijke flagen zijn toegebracht, zoodat hetzelve thands zoo goed als vernietigd is; en ach! dat men den Nederlandfchen handel zelve niet ten gevalle van dat ander Carthago Van tijd tot tijd had gekrenkt en ontzenuwd! — 2. Het lokken van vreemdelingen herwaard, en het dulden van alle gewettigde Godsdienften; een fchoon beginfel voor eene handeldrijvende vrije Republiek, indien men hetzelve niet had overdreven door de voorkeus aan vreemde zeden en voordbrengfelen te geven, en door vreemdelingen intedringen in posten en bedieningen, welken de landzaat zich op eene ftuurfche wijze zag ontweldigen; indien men tegelijk alle onderdrukking en overheerfching van de disfenters in ons Vaderland geweerd, en burgerlijke verdraagzaamheid aan menschlijke rechtvaardigheid en Kristlijke liefde gepaard had. — 3. Beftendige vrede , en goede verstandhouding met de Europifche Mogendheden. Indedaad , een voortreflijke grondregel, voor welke onze ligging, ons belang, onze geaartheid, de menschlijkheid zelve, pleit; doch die een doodïijke kanker voor land en volk word, wanneer men denzelven, gelijk zedert langen tijd in onze Republiek, derwijze overdrijft, dat men aan eene lafhartige zucht tot vrede de fchoonfte belangen opoffert, zijne rust voor goud koopt, en in alk de groote twisten deel neemt, om nimmer oorlog te hebben. Welk eene ongerijmde tegenftrij. digheid! Het is aan dit zelfde vredelievend ftelf fel, dat ons Vaderland zijne meeste oorlogen te danken heeft. Met niemand in vijandfchap willende zijn, hebben wij nimmer waare vrienden, hebben wij allen beurtlings tot vijanden geB 3 had.

Sluiten