Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io MEY i7og,

„ provifioneele waarneming van het Secretariaat dee„ zer Uwer Vergadering, by deeze zullende voldoen „ aan den las:, by Wieder Refolutie Commisforiaal „ van den 4. deezer loopende maand hun opgelegd, „ en leggen mitsdien ten cieezen over:

I. „ Een Concept - Reglement van Orde voor „ deeze Wieder Vergadering.

II. „ Een Concept -Inftruftie voor den Secre„ taris van deeze uwe Vergader:,! -.

III. ,, Een Concept • Inftruftie voor den Bood„ fchapper van Staat, ten byzonderen dienfte „ van Wieder Vergadering ftaande.

., Tot welkers onderfcheidenen inhoud Uwe Com* „ inisfie zich refereerende, desaangaande alleen noo„ dig acht te remarqueeren:

„ Foor Eerst: dat uwe Commïsfie, als vastftaande „ en van zelf fprekende conliderecrt , dat door „ den Secretaris en Boodfchapper van Staat zal moe" „ ten gedaan en afgelegd worden zoodanige Verklaa„ ring, als in het generaal voor alle 'sLands Amb„ tenaarén door het Vertegenwoordigend Lichaam „ zal worden vastgefteld.

„ Ten Tweeden : dat de • bepaaling hoedanig de „ Boodfchapper van Staat zal moeten gekleed zyn, „ aan het onderzoek uwerCommisfie niet zynde aan„ bevolen, en de voordragt daarvan, naar het oof„ deel uwer Commisfie , ook competeert aan de „ Eerjle Kamer, uwe Commisfie gemeend heeft , „ zich by deeze te kunnen referecren tot een nader „ en afzonderlyk desaangaande te nemen Bejluit.

„ Ten Derden: dat, ingevolge bet 59. Articul der „ Staatsregeling , het voorgemeld Reglement en de „ beide gemelde Infi^étiëii, zoo en in dier voegen, „ als dezelve door Wieden zullen worden geSnvsD 4 „ fteefdj

Sluiten