is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van 4. mey tot 12. juny 1798

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lotS . \S MEY 1798.

Is geleezen een Extract uit het Register der Bepuiten, van de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks , van dtn 14^ deezer; daarby, overëenkomftig hec 60. Articul der-Staars-egeling, aan deeze Vergadering ter bekrachtiging voortrollende een Befluit, betrekkelyk eene Mishvc van het Uitvoerend Bewind, gefchreeven den e,, deezer, ingevolge van, en ter voldoening aan het lieereer der Conflituëerende Vergadering van den 4. April te vooren, op de Requeste van Frangois Jo fepli Hennebert, Plaats-rMajor, met rang van Capitein, p,p het Forc de Batfchekade , en zynde het Befluit yan den volgenden inhoud:

QELYKHEID , FRTHEID %

BROEDERSCHAP,

ExtraB uit het Register der Be-^ fluiten van de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks.

Maandag den 14. Mey 1798, Het vleide jaar der Bataaffche Vryheid,

»„ fs geleezen eer.e Misfive van hec Uitvoerend Stsa w'i.nd\ gefchreven den 5. Mey laatstleden, houden%> de, ingevolge van , en ter voldoening aan het De-, s,, creet van de voormaaiige Conflicuëerende, Vergadö-

ring van den 4. April laatstleden,deszelfs confideratiën sa en advis op de daar by terug gezonden Requeste van SP Frangois Jofeph Hennebert, Plaats-Major, met rang w van Capitetn, op het Fort de Batfchekade; daar n bv' verzoekende, dat. a?n hem het agterftallige Petj-

fioti