Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g36 31 MEY 1798.

daarby, cverëerkomflig het 60. Articiüder StaatiregeÜrg, aan de Vergadering vóórhellende een Bejluit, voorafgegaan door eene verklaaring van onverwylde noodzaaklykheid, en betrekkelykhet Rapportvar.de Burgers Reprafentanten Jansfen, en verdere by Decreet der Eerjle Kamer van 23. Mey laatstleden, gecommitteerdens ten extmen van de Requeste van E. J. vanRoyen, cum fuis, als last en Procuratie hebbende, van de Gecommitteerdens van het Zeevaarend Volk van Katwyk aan Zee , tendeerende om het 24. en 25. Articul der algemeene beginfelen van de Staatsregc ing toetepasfen , en dagelyk effect te doen forteeren, op het zogenaamd Pondgcld, cn welk Befluit is van den volgenden inhoud;

■ GeJykheid, Vryheid, Broeder[chap.

Extract uit het Register der Bef luiten van de Eerfle Kamer , van het Vertegenwoordigend Lichaam des'Bataaffchen Volks.

Woensdag den 30. Mey 1798, Het vierde Jaar der Bataaffche Vryheid.

„ Is gehoord het Rapport van de Burgers Repra„ fentanten Jansfen, en verdere, by Decreet van den„ 23. Mey "jongstleden Gecommitteerden, ten exa„ men van de Requeste van E. J. van Roysn, cum „ fuis, als last en Procuratie hebbende, van de Ge„ committeerden uit het Zeevarende Volk van Kat„ wyk aan Zee, tendeerende om het £4. en 25. Ar-

Sluiten