is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van het Intermediair wetgeevend lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26* JUNY 1798. 137

lil dé Vergadering zelve, in handen Van deii Prafldent te hebben afgelegd den Eed als fungeerend Commis ter Expeditie, ad interim, en alhier ter plaatfe, almede als Ambtenaar te hebben gedaan en ondertekend de verklaariug voor alle 's Lands Ambte» uaaren bepaald.

Dat verder van dit te neemen Decreet, by extract van hetzelve, behoorde te worden kennis gegeeven aan den eerften Commis ter Nationaale Cancelary$ den Burger Tinne, insgelyks aan den Requestrant $ zoo als mede van het laatfte gedeelte aan deszelfs Broeder Jacob Washington, ieder refpecttvelyk töl hunlieder informatie.

(Geteekend)

J. J. BRANDS.

G. F. van HUGEFQNTH ïoï AERDT.

Jb. van HAEFTEK.

J. H. FLOH/

_ Waarop gedelibereerd zynde, heeft de Vergadering Zich met het voorfz rapport geconformeerd, en dienvolgende gedecreteerd, het verzoek by voorfz Requeste gedaan, te accordeeren, en hem Requestraat mits deezen te permitteeren, om zich ter heriïelling van zyn zwakke gezondheid, eenigen tyd van zyne fnnctiën te onthouden, en zulks provifioneel voor der* tyd van drie maanden', na expiratie van welken tyd$ indien hy onverhoopt niet weder genoegzaam herfïeld mogt zyn ter hervatting van zynen post, hy verplicht