is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van het Intermediair wetgeevend lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S7 JUNY i79S. 245

-formeerd, en dienvolgende gedecreteerd, het verzoek by voorfchreeve Requeste gedaan te decünëeren en te wyzen van de hand.

En zal hier van, by extract- deezes, worden kennis gegeeven aan de Hooge Vierfchaar van Rhynland voornoemd , tot informatie en narigt. ^zonder refumtie.)

Is geleezen de Requeste van Cerrit Gerritfe van Diem, woonende te 's Grevelduin-Capel, houdende, om daar by gealligueerde redenen, verzoek, dat deeze Vergadering hem Requcftrant, het volkomen effect .van zyne aanftclling als Polder-opzichter in de Louifa

"Polder, en de posfesfie der wooning aldaar, gelieve te doen genieten ; alzo het voor den Requedrant ten uitterden grievende zoude zyn , daarvan nog langer gepriveerd te worden; te meer daar hy zyne Koeien en Paarden intasfehe'n by anderen moet

'bedeeden , en zich daarom, en om anderen redenen , breeder in dezelve Requeste gedetailleerd, in de grootde armoede gedompeld vind:

En gedecreteerd,1 de voorfthrceve Requeste, in orginali, te dellen in handen van de Commisfie van Superïntendencie over het Collegie va'ri Adminidratie van de door de Franfche aan deeze Republiek gea-

' bandónneerde thans Nationale goederen van den

' vorst van Nasfau, om de Vergadering daaromtrent te dienen van confideratiën en advis,

Is geleezen de Requeste van Jan Ronfèndaal, c. f. alle Stemgeregtigde Burgers der Bataaffche Republieq, woonende te Gouda, zich daarb / in het breedë be•klaagende-over eene Commisfie uit"bet geweezen Adminiftratief Beduur van het voormaalig Gewest Holland, welke, op den i deezer Ioopende maand, had R 3 l>un-