is toegevoegd aan je favorieten.

Decreeten van het Intermediair wetgeevend lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24^

JUNY 179».

kunnen goedvinden, hun Requeftranten , als Leden der Municipaliteit aldaar , van derzelver posten te ontflaan; verzoekende dat het deeze Vergadering mooge behaagen , aan hun Requeftranten, eene dusdanige fatisfactie te doen erlangen, waardoor zy in derzelver gekrenkte eer herfteld kunnen worden;

En gedecreteerd, voorfz. Requeste en Bylaagen, in originali, te zenden aan h^t Intermediair Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek , ten einde op der Requestranten verzoek het noodig reguard ce flaaan.

Is geleezen de Requeste van Andrè Jofeph Holbêc, Cnef van het tweede Bataillon van de 29 halve Brigade, in dienst der Franfche Republiek, in guarnizoen te Metz, en Catharina Hofman, jonge Dogter, gebooren te Arnhem, doch thans woonagtig te Nymegen , houdende , dat zy, blykens de nevens de voorfz. Requeste gevoegde Attestatie, den 22 deezer maand, te Nymegen, in ondertrouw wettiglyk waaren opgenomen , en den 24 daaraanvolgende , hunne eerste Huwelyks-proclamatie gehad hadds n ; om daarby geallegueerde redenen veraoekende, dat het deezer Vergadering behaagen mooge, de Supplianten in deezen te dispenfeeren van de verplichting, om hunne ondertrouw op drie onderscheiden dagen te laaten proclameeren;

En gedecreteerd , der Supplianten verzoek mits deezen te accordeeren, en dienvolgende dezelven te dispenfeeren van de verplichting, om hunne onder- 1 trouw op drie onderfcheiden dagen te laaten proclameeeren, en aan hun Supplianten de vryheid te verleenen, om de tweede en derde Proclamatie op «enen dag te moogen laaten doen.

En