is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van het Intermediair wetgeevend lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'-7 JUNY 1798.

dr; Suppliantg klagte by provifie te gemoet te kojsec, ren einde hy niet, by continuatie van de openbaars aitöeffenirig van zynen Godsdienst verftoken Myve, en om wyders, indien onverhoopt dezelve difFerenten niet geheel en al, uit kragte en ingevolge van de*ze authorifatie en aanfchryving , mogten kunnen worden getermineerd, als dan, na verhoor van de refpeftive partyen, in die z«ak gdnteresfeerd, aan deeze Vergadering voorfs. Rcque te en Bylaagen terug te zenden , mitsgaders te dienen van deszelfs confideratiën en advis, omtrend des Suppliants Requeste en de verzoeken daarby gedaan, en voorts in allen gevalle, van het door hem Gouverneur-Generaal in deezen verrichte, rapport te doen.

En zal ExtracT: deezes gezonden worden aan den Gouverneur - Generaal over de Colorie Suriname, en de Rivieren en Districlen van dien, tot informatie en narigt. Pro Lso.

Is geleezen de Requeste van J. Spanyaerds; houdende , om daarby geallegueerde redenen verzoek, dat hy als Aporhecar in een der Hospitaalen van de Bataaffche Republiek, mag worden aangefteld , of wel dat deeze Vergadering hem met een Officiersplaats onder het aanllaande opterigten Corps, zullende uitmaaken de Lyfwagt voor het toekomflig Wetgeevend Ligchaam, ge ieve te, beguuftigen :

En gedecreteerd, de voorfz. Requeste, in originali, te zenden aan het Uitvoerend Bewind van de Bataaffche Republiek, om daarop het noodige reguard te flaan.

Ts geleezen de Requeste van Adriaantje Bantvelder, Huisvrouw van Hermanus Beyer, Canonnier

by