Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tractaat van Reductie. 32$

Jedene rampen van Oorlog, Veepest cn Wa- Art. tX.

tervloed, die in het Jaar 1717 woede, te zeer

verergerd, dan dat deze kommerlijke omflan-

digheden niet zouden veroorzaken , dat allé

middelen uitgeput wierden, door welke deze

drukkende fchulden wierden gematigd -, en ver*

mindefd. Eene daar toe bepaalde Staats Com*

misfie droeg deze Staat van zaken voor, ert

dede, bij Rapport van d* ia Juni 1720, de»

ze gepaste voorflagi

,, Dat de dubbele en enkelde renten alle Schikking

gebragt moesten worden op drie ten hon- Vj^ay"r,Q

„ dert tot een beloop van ƒ 136,065 Gl. jaar-tot afdoe.

„ liiks. llinS der

* J Schulden, „ Dat men, dö agterftallen betaiende* jaar-

„ lijks uit de verpondingen moeste neemen

„ 375,000 Gl., om daar mede het Capitaal

„ en Renten in 16 Jaarcii af te doen.

„ Dat men van die bepalinge opening tef „ Generaliteit moeste doen, met aandrang, ert „ verzekering van nakoming.

De Stateh dezer Provincie keurdeh dezö Voorflag goed ; en uit het Rapport d. 29 Juni 1720 ter Generaliteit uitgebragt, blijkt het, dat H. Hoog Mog. die voorflag d. 3 Ociob. 1720 aannamen. Maar tusfchen de Stadt ef! Ommelanden wierde dadelijk onenigheid geboren, over de vraag, van waar deze 37g,öoé X GL

Sluiten