is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

233 Dlï VLfJGTENDE wijsgeer

deling over het voortreft ijke van een huwelijk, dat op de deugd gegrondvest is, gefchreeven bij gelegenheid dat de vriend van den Schrijver hem zijne genegenheid tot den echtelijken ftaat geopenbaard hadt. In denzelven befchrijvt hij tevens de lage wijze, waarop zommige Hollandfche jonge Heeren over" het huweKjk denken cn fpreken, en hoe zij, eindelijk in een ontuchtig leven verdriet krijgende, ene vrouw opzoeken , en weten te bckooren, om daar mede eene verbindtenis aan te gaan, die alleen uit verkeerde drangredenen, en zonder ware lievde begonnen zijnde, de rampzaligftc gevolgen heeft.

Hieraan wordt in den dertienden brief een vertooggehecht, waar in men zeer goede voorfchrivten omtrent de opvoeding der kindcre n aantreft, en waar in tevens de gebreken en misbruiken , die hier omtrent in ons Vaderland plaats hebben, overtuigend worden aangewezen.

Éindelijk in den veertienden brief wordt de ftaat der geleerdheid hier tc Lande befchouwd. Hier vindt men zeer goede aanmerkingen over de nadelige gewoonte , die bij veele vaders plaats heeft, om .hunne kinderen reeds in dc wieg, ja zelvs zomtijds eer zij nog geboren zijn, reeds tot een zeker beroep voor te befchikken; waar van het natuurlijk gevolg is, dat men vele Predikanten, Geneesheeren, en Advocaten zier die beter aan den fchaafbank, of onder dc Husfaren voegen zouden. Bij deze eerlte belemmering van den bloei der geleerdheid hier te Lande, komt nog deze , dat de wetenfchappen hier iemand wel tot roem (die echter nog maar zeer zeldzaam naar billijkheid uitgedeeld wordt) maar zeer zelden tot groot voordcel brengen.

■ Evenwel, zegt dc Schrijver, ,, vindt men hier

,, menfchen van eene uitftekende kundigheid in alle tak,, ken van wetenfchappen, en fchoon hun getal zeker „ niet zeer groot is, fcheelt het echter veel, om met „ van effen te zeggen , dat de zanggodinnen hier „ noch haard/leden , noch befcherming vinden. Ik heb „ Hollandfche dichtftukken gelezen , die voor de uit,, heemfchen zeker niet behoefden te wijken, ja die vc-

len van dezelven in kragt en fierlijkheid verre te bo„ ven gingen." -—- Ook zijn de middelen, om zich een fchat van geleerdheid tc verwerven, hier zeker zoo goed en menigvuldig als ergens. Onze lage en hoge

fcho-