is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITTREKZELS en BEOORDELINGEN.

Euawcli, of Levens-bijzonderheden van jesus Christus: Naar het Grieksch van mattheus : QnB bladz.) en korte Aanmerkingen over het Euangeli van mattheus voor ongeleerden (134 bladz.) Door ijsbrand van hamelsvi-.ld. Tc Amftcldam bij Martinus de Bruijn, 1789, in groot Octavo. De prijs is ƒ 1 - 14-:

De verdieustelijkfte arbeid , welke ecu Godgeleerde in dezen tijd, en in dit Land, ondernemen kan, is buiten allen twijfel, het vervaardigen van nieuwe overzettingen of van den gehelen Bijbel, of van bijzondere gedeeltens van denzelven, waar in aan de ééne zijde gebruik gemaakt wordt van dat aanzienlijk getal nieuwe ophelderingen , die , zederd de eerlte uitgave der Vertaling , welke in de meeste kerken van ons Vaderland gebruikt wordt, door de vlijt van binnenen buiten-landfche geleerden over verfcheidene plaatzen verfpreid zijn ; en die tevens aan den anderen kant, wat de vorm en uitterlijkc gcltcldheid betreft, zoo zijn ingerigt , dat zij in onze Wcsterfchc Landen met lust gelezen, en gemakkelijk verftaan kunnen worden. „ De „ Bijbel (zegt dc Heer hamelsveld met het hoogde regt) ,, wordt veelal niet naar verdiende gefchat, niet of niet recht gebruikt, cn even daar door niet

' recht verdaan. Veclcn in onze tijden vallen laag

" op den Bijbel, cn fmaaden, ja bedrijden hem zelfs, " zonder zich verwaardigd te hebben , hem in te zien " of te lezen. Veelen lezen hem op eene bijgcloovige " wijze, cn komen nooit tot verdane! van den waaren

" ZWi . Een' zekeren taak op gezette uuren in

" de Bijbellezing te volbrengen , van twee of meer , Hoofddukken , behoort onder de Godsdienstphgtcu ! van het huisgezin. Dit gefchiedt met eene deftig" heid van dem en houding, welke eenen fchijn van eerbied heeft, maar geene nuttigheid aanbrengt, om dat 'er gelezen wordt zonder oordeel des onder-

,' fcheids. • Het zij men al of niet verdaat , het

,1 geen men leest, het zij eènig onderwerp, gefchiede„ nis, kering, of vermaaning, zijne volledige rond„ heid heeft, en ten einde is, of niet, het getal der

vad. bibl. i.' deel. n. 6. Q 55 Hoofd-