is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWE VERTALING VAN MATTHAEUS. *45

„ Doch zedcrt de prediking van joünnp.s den Hoofdfl, Dooper tot op dit oogcnblik, oefent dit hemel- XI. rijk reeds zijn vermogen, en al wie^moeds vs, 12. genoeg heeft, vermeestert het, als een roof; Want tot joünnes toe hebben alledeProfceten, 13gelijk ook' de Wet , [dit Gods-rijk] voorfpeld; maar deze joünnes,(indien gij het wilt begrij- I4. pen,) is eliü, die komen zal, [als de Voorloper van den christus.] Wie nu ooren I5«

heeft, om te hooren, die hoorei"

„ Doch waarbij zal ik dit volk en deszelfs ge- 16. drag vergelijken?' Het is gelijk dc kinderkens op dc markten zittende , die hunne makkers toeroepen ;wij hebben op de fluite gcfpceld , maar 17. gij hebt niet willen dansfen ; en dan weder ,wij hebben treurliederen gezongen, maar gij hebt niet geweend. [Zoo eigenzinnig is het gedrag 18. van deze menfchen.] Want joünnes verfcheen, geene gewoone fpijze of drank gebruikende, maar een ftreng leven leidende , en men heeft van hem gezegd, dat hij een Demon hadt. en bezeten was. — Daarentegen is des menfchen zoon jg. gekomen , leevende op de gewoone wi jze in eten en drinken ; en van hem zeggen zij: Hij is een brasfer en zwelger , een vriend van tollenaaren en zondaaren. Doch! de wijsheid [in beider levenswijze doorftraalende,] wordt van alle waare wijsheids-zoonen, [die het oogmerk van hunne komst doorzien ,] erkend en gebillijkt."

Toen begon Hij die fteden, in welke zijne 20. meeste wonderdaaden verricht waren, fcherp te beftraffen , omdat zij zich niet bekeerd hadden.

,, Wee u Chorazin , zeide hij, wee u,oetli- 2i. fnïde ; Indien in Tyrus en Sidon die krachtige daaden gefchied waren , die in u gefchicd zijn , zij zouden zich al lang in zak en asfche, [in den diepften ootmoed] bekeerd hebben ; Doch 22. ik verzeker u , het zal in den oordeels-dag

Tyrus en Sidon ligter vallen ,dan ulieden. •

Ook gij , Kapernaum , gij die ten hemel toe 23. verhoogd zijt, zult tot in den afgrond nedergeftooten worden; Zeker, indien in Sodpm die

Q 3 won.