is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«52 IJ- VAN HAMELSVELD

34: „ De Farifeün waren, gelijk Lukas zegt, ongemeen in hun fchik met dit laatfte andwoord van je-

„ sus aan de Sadducecn. Zij kwamen nu 'op

,, hunne beurt, en droegen hem eene andere vraag

„ uit de wet voor. Hij, die de waarheid ge-

heel leert, zonder iets te rug te houden, of te be,, wimpelen, en in haare geheele Iterkte voorftelt, kan „ geen vriend van eenige fectc in het bijzonder zijn. ,, Hij treft wel ééns het één of ander punt, welk aan ,, de ééne of andere partij hoogst aangenaam is, om „ dat zij zelve het zoo wel niet wist te verdeedigen, ,, gelijk het hier den Farifeën ging; maar daarom be-

,, hoort hij nog niet tot die partij. ■ Dit is het

„ lot van alle tijden." — Dergelijke meer algerneene aanmerkingen zijn niet zeer talrijk in deze aantekeningen , want zij behoorden niet tot het hoofddoel van den Heer hamelsveld; maar, daar ze zijn, heeft hij ze zeer wel aangevoerd, en zij bevatten in korte woorden veel ltof tot nadenken.

Schoon nu de Heer hamelsveld doorgaans, en in zijne vertaling en in zijne aantekeningen, naar onze gedachten, den zin van matthaeus wel getroffen heeft, zijn 'er echter eenige plaatzen, waar omtrent wij van hem verfchillen zouden. Wij zullen ook daar van eenige proeven opgeven, zommige nogthands alleen als bedenkingen, en niet, als of wij waanden, dat onze opvatting ontwijfelbaar beter ware.

Kap. I. 19 vertaalt de Heer hamelsveld «v,:? ^«u^ een deugdzaam man, en geevt voor die vertaling deze reden; „ om dat het Grieksch volgens een Hebre'euwsch taaleigen, een gemoedelijk en oprecht.

" en dus een deugdzaam man aanduidt." • Wij

zouden het ondertusfchen liever overzetten, een toegevend

Zal zich te jammerlijk in 't end bedrogen vinden Van 't wispeltuurig volck, dat, veel te los van hooft, Genooien dienst vergeet, en 't erghfte liefst gelooft.

Zulke eene wuftheid heeft men echter van het verflandigfie en beste gedeelte eener natie niet te verwachten. Zij blijven ook dan getrouw, wanneer hij, wien zij aankleven, verdrukt wordt; en door zijne ongelukken wordt hunne ftandvastighcid flegts des te grooter. Ook daar van vindt men proeven in de gefchiedenis van jesus.