Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26 C. ZILLESEN

dien einde gaat de Schrijver na de gefchicdcnis en gefteldhcid van den Koophandel van dit Land, onder de verfchillende Regeeringsformen, waar bij hij vooral aantoont den invloed, dien het Staatsbelbatir op den Koophandel , op Fabrieken en Trafieken , en bij gevolg op den welvaart van eeii volk heeft; maar hij merkt tevens op, dat de gelukkige ligging van ons land niet weinig toegcbragt hebben, om het zelve als tot de markt van geheel Europa te maken.

Het derde Iloofdjhik handelt: over Neêrlands verval in Koophandel en ÏVelvaart. De eerde oorzaak fielt hij § 52. gelegen te zijn in de afwijking van dezen grondregel : Gemeenebesten, geene uitbreiding van magt ,, zoekende, hebben, Vooral indien zij, alléén door bin-

nen- en buitenlandfchen Koophandel moeten bef aan , ,, flechts één eenvoudig buitenlandsch Staatsbelang , dat ,, is, met alle Volken, zoo wel als met hunne Nabuu,, ren , in Vrede en Vriendfchap te leven , om dat zij „ met hunnen koophandel de grootlle voordeelen be-

haaien, als andere Rijken of Vnlken elkander beoor,, logen, zoo dat zij maar hunnen Koophandel befeher„ men en eene flipte onzijdigheid behouden." — Welke gevolgen deze misllag in de Staatkunde voor ons gehad hebbe, wijst hij gefchiedkundig aan van §. 53. tot

60. vcrvolgends gaat de Schrijver het verval na in -de bijzondere takken. Dus handelt hij van den Landbouw 'en bet geen daarop betrekking heeft §. 61 — 62. Van de ;Oost- en West-Indifchc Compagniën 5. 63—65. Van de Gildens en derzelver nadeelen §. 67—68. Nadeelen van de verhooging der belastingen en derzelver oorzaken. §. 69— 70. Nadeelen van de buitenlandfche Geldnegotiatiën §. 71. Nadeelen van de deelneming onzer Kooplieden in den buitenlandfchen handel, waarvan het transport niet over ons land gefchiedt $. 72. Nadeelen van den V'isielbandel der vreemde Natië'n over ons land §. 73. T\Tadeelen van den fmaak voor het vreemde §. 74. Gehrek aan geheimhouding §. 75. Verfchillende verlangens der bijzondere Gewesten §. 76. Weelde, pragt en overdaad. §. 77. Te (lerke Vermenigvuldiging der takken van Koophandel en Industrie §. 78. Verwaarlozing der Coloniën §. 79. Stapelrechten en Tollen §. So. Oélroijen §. 81. Afwijking der munt van het waaTe gehalte §. 82. Loterij -Öbligatièn §. 83 — 84 Vermeerdering van Obligatiën en Staatfchulden §. 85. Ge-

for>

Sluiten