is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meuvve overzetting des OUDEN testaiuents. Ot)

„ verdrietig zijn , als de Profeet viermaal na malkan* „ deren eene lange lijst van heiligen gemaakt had: men ,, kan intusfehen in 't gemeen nog iets bijzonders voor ,, de uitlating dezer namen zeggen. Bij voorbeeld : „ abraham paste hier niet, dewijl God juist om zij„ nen wille zijns broeders zooiilot benevens de dogters „ van dezen behouden had: lot niet, dewijl hij in den „ Bijbel ih 'c geheel niet als een uitmuntend, een onge„ meen deugdzaam man voorkomt , maar Hechts om „ abraham behouden wierd. De meening is voor „ het overige niet, dat zoodanige landplaag volftrekt „ allen wegneemt, zoo dat niemand in 't leven blijft! „ maar deze, dat bij bijzondere landplagen, die wegens „ de zonden van een geheel volk gekomen zijn , de ,, Godhjke Voorzienigheid fomwijlen eenige buiten„ gemeen deugdzame lieden zoo zal befchermen , en „ zoo over hun befchikken , dat hun voor hun per-

foon geen kwaad overkomt ; doch dit zal op hunne „ kinderen geene betrekking hebben, maar die zullen „ aan het gemcene noodlot van het overige land zijn

overgelaten."

Bij de woordeu van Hoofdfl. XVI: 7. Gij waart nog naakt en ongekleed, lezen wij : „ Dit zou iemand in „ het zinnebeeld zonderling kunnen voorkomen : doch „ het (temt met de gebruiken der armfte Beduïnen in „ de afgezonderde diepe woestijnen overeen, wier do"-„ ters tot op den tijd der huwbaarheid , ja fomwijlen „ nog wel een Weinig daarna , geheel ongekleed gaan. ,, Deze vondeling wordt derhalven voorgefteld, als of „ dezelve in 't begin geene Stadsöpvoeding rehad heeft „ maar onder de flavinnen der Beduïnen zij groot ge* „ worden , tot dat haar weldoender haar nog eens0te ,, zien kreeg.

„ Eene geestelijke verklaring van het water , zout „ windzels enz.'bij welke veelen, zelfs aan het water „ van den doop , aan het zout der wijsheid enz. ge »» dachf hebben, geef ik hier niet, dewijl ik mij van „ haare wettigheid niet kan overtuigen. Het geheelc „ zinnebeeld heeft zijne betekenis, (de groote hulpe„ loosheid en den verlaten toeftand van Jerufalem, dat „ ten eemgen tijde eene zoo bloeiende Stad wo'rden „ moest, bij zijnen oorfprong en in zijne kindsheid) „ doch geen ftuk betekent op zich zeiven iets bijzon5J ders: ook zou de verklaring niet uit de Godgeleerd-