is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20$. VEttlTANDEUNG VAN HET GENOOTSCHAP

waar bij wij, om deszelfs algemcene nuttigheid, wat breeder hebben Uil geftaan. — Uit de opgegevene proeven zal men nu gemaldijk kunnen Opmaken , dat wij bet zelve ten ernftigften aan allen , die lust tot onderzoek hebben, als -eene handleiding, mogen aanbevelen, waar uit zij veele aanmerkingen , om met grond over de gewigtiglte waarheden te leeren oordeelen, trekken kunnen. Ook zal men hier tevens het andwoord kunnen vinden op de onlangs, door het Haagsen Genootichap , voorgelteldc vraag: Zijn 'er geurende redenen , om vast te ftelien, dat \r in dc begrippen der menfehen, omtrend het wezenlijke der voornaamjle waarheden van het Christendom, van tijd tot tijd, verandering behoort te komen , en dat men , bij den toenemenden trap van kunde en befchaving, thands onmogelijk zoo mag denken, ah men voor twee eeuwen of vroeger gedacht heeft ?

\¥Jé hebben meer dan eene reden om te denken, dat de Schrijver van dit Werk dezelfde is, als die van Gedachten over het Predikambt in de Gereformeerde Kerk; — en Gedachten over de rechte behandeling van eenige voorname Leerftukken van de Gereformeerde Kerk , van welke beide wij op zijn tijd het nodig verilag gedaan hebben — Dan het zelfde gebrek van eenen langWijhgen cn in herzeggingen dikwerf vallenden ftijl, welke wij, vooral in het laatfte aantroffen, moeten wij ook, ten aanzien van dit Werk , met een woord aanftippeu.

f* Zie VaderJ. Bib/. Vi Deel, i Stuk,B!ads. 296. VIII Dee' 1 SB Vk , Bladz 337.' ;.' "

Verhandeling van het Genootfchap ter verdediging van den Christelijk en Godsdienst opgericht in 's Hage voor het jaar MDCCXCIII. Te Amfteldam en in 's Hage, bi] T. Allart en B. Scheurleer. 155 Bladz. en Bijlagen 50 Bladz. In gr. O£tavo. De prijs is f 1 - 8 - :

IX jij hebben, door toevallige omftandigheden verhin* Y derd, onzen Lezeren, in eenigen tijd geen verilag gedaan van den arbeid van het Haagfche Genootschap. Wij zullen thands trachten, in eenige volgende Nommers, het geen wij ten achter zijn weder in te halen. Dit tegenwoordige Stuk bevat eene Verhandeling van cornelius swaving, Predikant te Naar den,

„ waar