Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24^ DE CANUNNIK VAN MILAAN.

houding- van Kea, de tekening der cliaraclers is naar het leven maar het Stuk fchadelijk, om dat het berooid gezin hier onver' wacht uit zijne fchulden gered , en de ligtzinuigbeid even daar door verfterkt wordt in haare bedrieglijke hoop , dat, hoe men ook leeve, zich over het einde niet bekommeren moet, wijl men we! geholpen zal worden door één' zijner vrienden, die onderrusfchen meer op het Toneel, dan in het dagelijksch leeven te voorfchijn komen, want

— Vrienden telt gij veel bij voorfpoed en bij wijn, Maar in het ongeluk zult gij verlaten zijn.

De Canunnik van Milaan, of de onverwachte Avonitnaaltijd. Naar 'tFransch van a. duval Door Mr. p boddakrt. In den Haag, bij J. C. Leeuwefteijn, i-qt. 64 Bladz. In Octavo. De prijs is ƒ': • 6 • :

T> arnabb, een Canunnik van Milaan, wenscht zijnen neef » * benetto gehuwd te zien met cslenie, welke verloofd is aan firmin, een Adjudant in Franfchen dienst. Om de oogmerken van zijnen neef te bevorderen, heeft de Canunnik c.clenie en haaren vader te eeten genodigd. Terwijl marie, de Keukemeid, hier toe alles in gereedheid brengt, verfchijnt c«len ie, om de partij af te zeggen, wijl haar vader genoodzaakt is, naar Mantua te gaan. Barnabé en benetto; in hunne verwachting te leur gefteld zijnde, begeven zich naar het huis van czelen ie, om haar over te halen , dien avond met Jenetto in het hui? van barnabé door te brengen.

Marie zich in dien tusfehen tijd alleen bevindende, wordt door firmin en sans-quartier, een Fransch Hufaar , overvallen, welke laatfte ontdekt, dat zij zijne nicht is. — Deze Franfche broeders vinden het huis te goed en den maaltijd te lekker, dan dat zij op de herhaalde betuigingen van den Canunnik, die naderhand in huis verfchijnt, zouden zijn bewogen geworden, hetzelve te verlaten. Waarop de mismoedige Canunnik zich bij den Franfchen Generaal vervoegt, terwijl cjelenie met firmin, s ans-qua rtisr met marie al eetende de komst van den Vrede-rechter afwachten en benetto de gasten bedient.'

De Generaal verfchijnt, fielt beide partijen in 't ongelijk, mi> prijzende de vrijpostigheid van firmin en sans- qu ar tier maar ook lakende de onmenschlievendheid van barnabé, waarna alles gefcliikt wordt.

Een zoutloos Stukjen voorzeker I — Indien de Burger d uval geen betere proeven van ziin vernufc gegeven heeft, dan verzoeken wij den Vertaler, onze Landgenoten met de overzetting van zijne voordbrenufeK niet meer te plagen, en liever met de vertaling van geestiger Stukken zich bezig te houden.

Sluiten