Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITTREKZELS en BEOORDELINGEN.

Leerredenen over eenige gewigtige Leerftukken van den Christelijken Godsdienst, dienende tot eene proeve van tene Bijbelfche behandeling der. Katechismus Stoften. Eerfte 'Drietal, Zondag Wil, XXIII, XXV. Door pk. van lis, Predikant te Tholen. Te Utrecht, bij \V. van IJzerworst, 1797. 147 Bladz. In gr. Otlavo. Dt prijs is f 1 - : - :

Zulkeri, die, in hun Kerkgenootfchap, geen Katechismen of Formulieren gebruiken, befchuldigeu anderen, die zich van zulke Opltellen wel bedienen, dat zij menschlijke leerftelfels volgen, en menschlijke leerbegrippen verdedigen. Onder deze bcicliuldiging hebben de Hervormden lang gelegen , en men heeft meenigmaal van hun gezegd, dat zij veel beter zouden doen, wanneer -zij de H. Schrift alleen raadpleegden en zich tot haare zuivere leere en uitfpraken bepaalden. Deze befchuldiging en vermaning fchijnen in den eerlten opllag niet kwaad, maar bij nader onderzoek verliezen zij zeer veel van haare waarde.

De Hervormden hebben , zoo wel als andere Christenen , den Bijbel naar hun beste weten , zoo veel hun mogelijk was, onderzocht, en die leerbegrippen aangenomen, die zii in dezelve meenden te vinden, zij hebben den grootlten afkeer van alle leeringen , waar van zij, naar hunne beste overtuiging , niet mecnen verzekerd te zijn , dat zij in den Bijbel gevonden worden. Die dit van rechtfehapene Hervormden niet gelooft, doet hun het grootst ongelijk. Zij hebben vervolgends de leerftellingen, die zij dus meenden in den Bijbel gevonden te hebben , in een kort Leerboek bij ccn gevoegd , om hetzelve te gebruiken , in het onderwijzen van hunne Gemeente: ook in de openbare onderwijzin'ge van den Predikltoel. Hebben, zij daar kwalijk aangedaan ? doet niet elk bijzonder Leeraar , hoe afkeerig hij ook van Formulieren wezen mag , voor zich en tot zijn eigen gebruik het zelfde? zij volgen dus geea menschlijke voorfchriften , maar alleen den Bijbel, uit welken zij de leere, naar hun beste weten, in den Katechismus hebben bijëengebragt.

't Is waarheid, het kan wezen , dat een of meer Leeraars van oordeel zijn, dat 'er in dien Katechismus ieeringen voorkomen, die niet in den Bijbel gevonden

NIEUWE VAD. BIBL. II. DEEL. NO. 6, ' q WOj>

Sluiten