Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

parijs in zijnen teghnw. staat geschetst. 510

„,ren _ Den ftaat der Fabrieken. — Nieuw ftelfel van maten en gewigten. En voords van St. German en Laiie, Verfaillesen eenige andere onderwerpen daar toe

^kSchten van de (lichtingen, ten nutte van Kunften en Wetenfehappen, zijn zoo belangrijk, en zoo kort in een gedrongen, dat het geheel onmoge nk is, daar van een uittrekfel tè leveren. Het Nationaal Inftitut voor de Wetenfehappen en Kunften is van eene verbazende uitceftrektheid. Het heeft in de verlchillende klasfen en atdeelingente famen i44 Leden, te Parijs woonachtig, en even zoo veel geasfociëerden , in de Departementen. Elke klasfis heeft haare afzonderlijke Vergaderplaats en aldaar een Kabinet van Natuur en Kunst, en eene bibliotheek. Het benoemt Burgers, om drie jaaren lang, ten koste van de Republiek, te reizen. Elke klasfe heeft haare Fondfen en benoemt derzelver Befticrders. De openlijke Vergaderzaal is , de voormalige antieke zaal van de Louvre, over welke zich eene eerbiedwekkende grootschheid verfpreidt, en al het overige is het aanzien van eene zoo groote Natie alleszins waardig. — l ier op volgt de befchrijving en de rijke verzameling derNatuurgewrochten, die daartoe behoort. De Nederlander kan onmogelijk nalaten eene onaangename aandoening te gevoelen, wanneer hij leest, dat het Kabinet van den laatïten Stadhouder daar van een aanzienlijk deel uitmaakt. Hoe gaarne zou hij het in eene verzameling van zijne eigen Natie hebben geplaatst gezien.

De volgende Anecdote kunnen wij aan onze Lezers niet onthSuden. Doktor meije r alhier bezig met het bezichtigen van eenige Naturalia, ftiet met den voet tegen eene Hechte houten kist, die onachtzaam naar den wand gefchoven ftond. Hij vroeg van wien dat rif ware «Zij vervatte de overblijffels van een menschhjk S am van meer dan 6 voeten ten deele bedekt met ^^T&rifetell kleding. - ft Was het lijk van den grooten turenne. Bij de beftorming der Koninghjke graven te St. Denis , had men het, uit vreze voor de algemeene verwoesting uit de kist genomen, en het zelve, onder voorwendfel van het tot Anatomifche waainemtagen te gebruiken, alhier geborgen. Het vleesch en de huid waren op de beenderen gedroogd geen gelaatstrek kon men onderfcheiden, en het vel van den buik was ter plaatfe daar de held doodhjk gewond weidt-, Kk 4 b4-"

Sluiten