Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. c. saltzman, kosnraad kiefer. 525

«let, en aanbelang, dat in eene goede opvoeding der Kinderen „X' is -— Het ware, inet dit alles, te wer.fc.ien , dat men" het niet bij tchrijven, en bij het gefchrevene te laten en zch aaar mede te vermaken, liet berusten. Welke goede regels toch mogen gegeven worden, wat zullen zn baten, indien a les U\ Theorie blijft, en niets in PraBijk garage wordt? Wac baat het , regel op regel ! gebod op gebod! Uier een weinig, daar een weinig ! indien de Ouders en Onderwijzers der jeugd zuitnachug of onverftandig blijven , ten opzicht van de groote kun" , de opvoeding hunner Kinderen ? Wat baat de opeenfta«el-na en menigvuldigheid van voorfchriften en opdel en over dete belangrijke kunst, indien men dé beoelening geheel na. iaat , of deze voorfchriften zonder oordeel des ondetfcneids voiat en overneemt? , „, , „.

Onder die Schrijvers . welke zich ondertusfchen ten dezen ver'dierstlijk gemaakt hebben bij hunne mederaenfehen, bekreet de Eerw e. o. saltzman eene voorname plaats. Reeds voor eenige jaaren fehreef deze vermaarde man een Werkjen onder den Titel: Aanleiding tot eene onverftandig opvoeding, der Kinderen, waar in hij de gebreken, in de opvoeding meestal plaats hebbende, ontdekte en ten toon (telde; dit met goedkeurt ontvangen zijnde, wilde hij ook eene aanleiding aan de hand geven tot eene verftandige opvoeding van Kinderen, en fehreef dit Werkjen, waar van wij de NederJu.tfche vertaling, die vrij wel uitgevoerd is , aankondigen Ten einde de lezfig van het zelve aangenaam , en den inhoud bevathjk en fmaaklijk re maken , ook zelfs voor eenvouwige lieden , fehreef hij het bii wfjze van een verhel, of bericht , het welk kief k.r de Vader geeft van zijne wijze vnn opvoeding en benuur van ZÏJnen Zoon 8,)F.sra»d kief er , tot aan deszelfs huwelijk toe, waar door de leeslust opgewekt, en ten einde toe gaande

WZeerggo°edetflen uitmuntende regels , dienftig met betrekking tot hetgeen voor , bij, éh terftond 11a de geboorte van een Kind behoort, en met vrucht kan in acht genomen worden, vervoWnds betreklijk de lic'.iaamlijke zoo wel als zedelijke en Gó'ds'ctienmge opvoeding der Kinderen , komen in dit kleine Werkien voor. Regels , welke over het algemeen aanprijzing verdienen , doch welke, in bijzóndere gevallen, ook uttzond.?rin' lijden die ook niet allen even zeer mist en gegrond zullen" wezen, maar welke verftandige Ouders en Leermeesters, met oordeel in oefening brengen, en 'er een nuttig gebruit van nnken kunnen. ....

De waardige saltzman heeft dit bijzonders. d=r hu niet voor alle nieuwigheden is, maar in veele gevallen, de .ode Wijze ven opvoeding beter keurt: dus bij voorbeeld laat hij Sladi. 100 den Dominé ziin gevoelen zeggen , over het gebruik der roede en net l>,n bij de opvoeding der Kinderen, „lkhoude ook niet veel Van de roede en van het flaan, bij de opvoeding det Kinderen. Tasichen de opvoeding van een jagthond en die van een Kind , moet r r.ood-

Sluiten