is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F. BTECHLl.VG, hüish. LIEDJENS VOOR DEN LANDMAN. 66j

Huishoudelijke Liedjens voor den Landman. Door franS ïiechling. Te Amfteldam, hij A. 13. Saakes, 72 Bladz. In Otlavo. De prijs is f: - 6 - :

Zedert de lofiijke Maatfchappij Tot Nut van 't Alge* meen, begrepen heeft dat het nodig ware, om, in plaats der vuile en zedcbedervende ftraatliedjens , befcliaafdere en zedeiiichtende Gezangen bij het Nederlandsch Volk in gebruik te brengen , heeft men dat fpoor door verfcheiden Dichters, welken hunne Medeburgers in hunne fnipperuuren van eenigen dienst wilden zijn, zien volgen; verfcheide Gezang-en Liedjensbocken over allerlei Huisfclijke onderwerpen zijn daar van het gevolg geweest, onder deze zijn de Liedjens welken wij thands aankondigen inzonderheid ten gebruike van den Landman gefchikt; en voldoen over het geheel zeerwel aan derzelver oogmerk. De opgaaf der opfchriften dezer Liedjens zal genoegzaam voldaan om derzelver inhoud bekend te maken. Zij vervatten: De Landbouw. De Pheger. De Zaaijer. Het Wieden. De Maaijer. Het Graan leezen. De Dorfcher. De Melkjier. De Hooijers. Het Vlas. De Gelukkige Boer. De Godsdienftige Boer. De Dankhaare Boer. De Gelukkige Daglooner. De Dronke Boer. De ontevreden Boer. De ongelukkige Daglooner. De Marktfchipper. De gelukkige Minnaar, kef,t1 e en p l e u n. Leendert bij het graf van n e e lïje. Krelis en zijn Buurman, en liet kromme Stokje.

Als Dichtftukjens befchouwd hebben deze Liedjens in ons oog, geene meerdere waarde, dan men aan de eerfte vrucht van iemands arbeid in de Dichtkunst doorgaands kan hechten: de fpelling is ook door dit geheele Werkjen ongelijk en gebrekkig; doch dit alles laat zich door den tijd verbeteren; met dat al kunnen wij niet nalaten, bij deze gelegenheid onzen wensch te uiten, dat zij, die in het vak der Letteren hunne Medeburgers eenig nut of vermaak trachten te verfchaffen, toch vooral hunnen arbeid, alvorens dezelve in het licht te geven, ook wat de taal en fpelling betreft, zoo veel mogelijk befchaven of doen befchaven; dat alleen is de weg, om de taal over het algemeen te verbeteren, daar ze anders, door verwaarlozing, gevaar loopt van allengs meer en meer te yerbasteren.

Tt 5 Hand-