is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TECËNW. STAAT DER HERVORMDE KERK. 671

„ God 'er zoo recht leevendig door, dat, zij de geneigdheden „ beltuuren, het ontoereikende zal zich dan ook, vertrouwen „ wij, wel fpoedig moeten ontdekken bij veele nadenkenden; „ en het Euangeltum der heerlijkheid Gods in Christus Je/us, „ zal 'er ongetwijfeld eerlang veld door moeten winnen , tot „ meer uitgebreiden wasdom."

Gaarn wilden wij deze eu geene proeve aan onze Lezers mededeeleu , dan , gelijk wij gezegd hebben , om wel te kunnen oordeelen , moet men het Werkjen zelve raadplegen, waar toe wij hen derhalven verwijzen. — Ziet hier den vijfden.Zang, welke toevallig voor ons open valt.

O Vader van 't Heelal! Annbidliik Opperwezen! Wiens hooge wijsheid ons tot diepen eerbied wekt, Die in uw leiding van het menschdom, niets doet lezen Dan loutre weldaên, door hun blindheid niet ontdektl 't Behaagde u aan het hart, dat u op dankakaaren Zijn nedrige offers bragt, u gunstrijk te openbaren.

Gij zijt, oneindig God! aan plaats noch tijd gebonden,

Daar gij u 't wijd heeial ten tempel hebt gedicht:

't Voorleedne wordt, voor u, niet door den tijd verflondeit,

En 't geen-toekomend is,'ftaat voor uw aangezicht.

0;itelbre werelden vervult ge en haare fchatten,

Eu echter kunnen ze u, Algoedheid! niet bevatten.

O Gij, die op uw* wenk de fchoone zon deed flralen. Die dagtoorts, als een vonk, uit niet te voorfchijn bragt, Doe meerder: laat uw licht in onzen boezem dalen, Op dat de dwaling wijke, als 't donker van den nacht. O Bron van wijsheid! laat uw wijsheid op ons vloeijen: Uvv liefde doe ons hart in vederliefde gloeijen !

Schets van den iegenwoordigen jlaat der Hervormde Kerk in Nederland; benevens ontwerp ter oprichting va.i een GenootTchap, 'ot i'iftandhouding van dez Ive. Te Dordrecht, bij A. b'usfé en Zoon, I7p8. 48 Bladz. In gr. Octavo. De

prijs is f: • 8 • : .....

Dat het, in-omftandigheden, gelijk dié, waar in thands Kêj Hervormd Kerk^enootfchap van ons Vaderland zich bevind;, pligt is, om naar m'.ddelen om te zien, waar door dit aanzienlijk Genootfchap in ftand gehouden en vour een geheel verval bewaard kan blijven , eei; ve^ai, het welk over het algemeen van de trewigfte en rampzaligfte ^evoltjen, voor geheel Nederland, achtervolgd zou worden, kan; niemand,in twijfel trekken. Het is ondertusfchen wer.schlijk, dat men niet flechts beruste,

in