is toegevoegd aan uw favorieten.

De politieke opmerker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( "o )

ie geen onafhanglijke burgers? en waarom zullen juist zij buiten beltuur gefloten worden? — Wil men hen dan nog langer van bet overige lichaam der burgerij afzonderen? Zij die dit doen , toonen, dat zij geen voorftanders van de gelijkheid en van de Rechten van den mensch zijn. —

Men Werpe mij op dit ftuk niet tegen, dat er zo veele onder de Predikanten zijn, die volftrekt te onkundig. te onbedreven in het ftuk van 't beftuur zijn, en aan wien men de waarneming der algemeene belangen niet ban toebetrouwen. Maar waar vindt men zodanige menfchen niet: —— men noem mij een eenige ftand, waar onder geene onkundige, geene onbekwaame, geene kwalijkdenkenden gevonden worden Zal men uit dien hoofde dien geheelen ftand uitfluiten?Moet de kundige en braave gelijk ftaan met den onkundigen en ondeogeuden?

Ik wil gaarn toeftaan,dat de Predikanten, zelfs wanneer ze verkoren worden tot eenige post voor zichzelven best doen, om er zich van te ontflaan; ik zal hun nooit raaden, naar eenig bewind te ftaan; in veelen opzichten hangt er de rust van hun leven van af, en onfchuldig zou men hun dikwils den fchuld geven. Maar aan den anderen kant maake men geene Reglementen, die de Predikanten uitfluiten van de voorregten eener burgerlijke maatfchappij , waartoe zij behooren, welker lasten zij helpen dragen — en waarbij zij zo wel belang hebben als de overige leden van den Burgerftaat, zodanige Reglementen zijn ftrijdig met de rechten van den mensch en burger, aij zijn ftrijdig met waare vrijheid en gelijkheid.

't

* ♦ *

Bovenftaande Aanmerkingen werden ons, van eene ons onbekenden hand medegedeeld, toen wij het begin der bedenkingen over het Reglement van verkiezing der Ara. fterdamfche Municipaliteit hadden uitgegeven — en dus vonden wij goed, om het dus in zijn geheel te plaatfen, als een vervolg op onzen aanmerkingen. Dit is de reden, dar dit ftuk uitvoeriger is, dan de voorgaande bedenkingen. Het flot onzer aanmerkingen deelen wij bij eene andere gelegenheid mede.

Te Amfterdam, bij p. e. briSt, in de Stilfieeg,