Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 30 )

nemen , zullen aanzien en dezelve over te laten aan de overige Leden van Staat.

En is vervolgens goedgevonden en veritaan, dat aan de invoegen voorfchr. nieuwe Comparanten by provifie, voor den tyd van twee maanden zal worden geremitteerd den taax van ƒ 100. daar toe bepaald, zoo als gefchied by deze.

Wyders, ten aanzien van het tweede lid der voorfchreve Propofitie, hebben die van Ziericzee gezegd van begrip te zyn, dat dezen nieuwen Eed insgelyks behoorde te worden relatif gemaakt tot alle de vorige Comparanten ter dezer Vergadering; waarmede de overige Leden zig hebben geconformeerd: en wyders door den Secretaris van 't Land geëxhibeerd zynde het navolgend concept

FORMULIER

Van eenen nieuwen Eed door de Leden der Vergadering te doen, in de vorenftaande Refolutie vermeld.

„ Ik zwere, dat ik de Vryheid en Belangens der „ Ingezetenen van Zeeland getrouwelyk zal handha-

ven: — dat ik alle commisfien my opgelegd, neer„ frelyk en naar plicht zal uitvoeren. — En dat ik „.voor een ieder, buiten myne Principalen, fecreet „ zal houden het geen by de Vergadering als zoo7> danig zul zyn geconfidereerd, en voor zoo lang

zulks

Sluiten