is toegevoegd aan uw favorieten.

Historisch dagblad van Zeeland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(III)

zulk papier op geen goed fonds gevestigt is, het zelve onmogelyk zyn waarde kan houden, en dat door het verlies van derzelver waarde, de fteigering van den prys der eerfte noodwendigheden, (om van geene andere ontelbare inconveniënten te gewagen) het noodzakelyk gevolg moet zyn, maar alleen om zoodanig papier te creëren, met welk de Franfche Militairen zich hunne benoodigdheden, by de Winkeliers en Herbergiers, zouden kunnen verzorgen; het geen dus alleen tusfchen dezelve en niet verder zoude gangbaar zyn, en door de Provincie, zoo fpoedig docnlyk, na voorafgedaane advertentie , tegen betaling , moeten worden ingewisfelt; alles in afwachting van de finaale arrangementen, welke over den omloop der Franfche Adfignaten , over de geheele Republicq, worden te gemoct gezien, of van de affpraak, welke daar over door de Gedeputeerden dezer Vergadering, volgens derzelver iriftruétiè, met de Repraefentanten van het Volk van Holland, ftaat gemaakt te worden, en dus alleen, zoo verhoopt word, voor een' korten tyd en by provifie.

Het is dan alleen in dezen geest, dat wy verder werkzaam zyn geweest, en, volgens quaüficatie, by het benoemen dezer Commisfie, op ons geftrekt, ingenomen hebbende de confideratien en advys van den Burger Theholf, welkers adfiftentie in eene zaak, zoo vreemd als deze, voor ons onöntbeerlyk was, hebben wy onze gedachten gezamentlyk gevestigt op deze • vier hoofdpoinct.cn;

i. Ds