Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( '3 5

fpeBuque *, zoude hier mogely k beet er voegen ; want die voordeden zyn weinig, hunne duurzaamheid onzeeker, en hun behoud wel meeft verknogt aan eene onvermoeide naarftigheid, gepaard met oordeel; Inde Ligging ook of Pragt onzer Steeden moeten wy ons niet te veel verheugen, u ant zommige lyden door nay verige Buuren, en werkloosheid hunner Bewoonderen, dagelyks grooter afbreuk;andcreftaan, door hunne natuurlyke gefteldheid, dagely ks aan Verwoefting bloot, meeft alle zyn zy reeds van grooter ftaat vervallen ; maar wy moeten de handen in elkander flaan, om alle nutte Inftellingen, die reeds aanweezig zyn, in jland te houden, om andere, welkers oprigting door onkunde, onverfchilligheid of zelfbelang, tegen gehouden word, tot Jland te brengen; om vooral, zo veel mogelyk, ons aan het Juk van vreemde Natiën, van welken aart het zy, te onttrekken; om in onzen eigen boezem , het geen ons ontbreekt, aan te kweeken ; om eindelyk, het geen wy zeedert etlyke Jaaren veragterd zyn,door zuinigheid oplettendheid en werkzaamheid, weder in * Tacit: de morib: Germ: te

Sluiten