Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3* geschiedenis van het

jtoeneemende; de Vadtrhnd en Vryheidliefde van dag tot dag aanwakkerende, en de weezenlyke oogmerken der Oprigters zig meer en meer verfpreidende onder henj die hec grootfte belang by eene grondwettige herftelling hadden, be? loofde men zig een gewenschcen uitflag aan den eenen kant; doch teffens zag men eene gedugte tegenwerking te gemoet van een Parry, die, gejyk waarfchynelyksc is, te laat haare overyling in het bevorderen van hec Genootfchap bemerkte, of die, naderhand misleid of omgezet, dat geene afkeurde en tegen arbeidde, dat zy zelf met haaren lof vereerd had. Deeze Party was een onbegrypelyk mengelmoes van Wysheid en Dwaasheid.: van kruipende ondergefchiktheid,

en buitenfpoorige heerschzugt. > Deeze te-

genftrydigheeden maakten een gelukkig even-

wigt. De zwakheid van het pas gevestigd

Genootfchap zqu nimmer tegen de loosheid van bedanrde en vleijende vyanden befland geweest zyn! as Nu brak de driftige, de onftuimige hand menigmaalen in gen oogenblik af, dat het doorfleepen vernuft, de loerende Staatkunde met veel moeite en overleg had opgebouwd. De uitvoering vernietigde dus dikwyls het bes fluit, dat ten verderve deezer Vryheidlievende Maatfchappy genoomen was.

In een tyd dat zy, die zig fterkst tegen de Burgerlyke Wapenoeffening verzetteden, nog een zeer grooie maate van willekeurige magt bezaten en uitoefFenden, was het zekerlyk zo yerwonderlyk als onbegrypelyk, dat men in deeze Stad zig van de domfte en laagfte kunftenaryen bediende, om h t Genootfchap te verfiieiigen! 't Is waar, langs den weg der rechten

Sluiten