is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedenis der gewapende burgercorpsen in Nederland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GENOOTSCHAP TE DELFT. %

Be uitfluiting van de Hoofdluiden der Schuttery en der Gildens buiten regeeringszaaken , door de Staaten van Holland in 1581,* (welke uitIIuiting, de wyze hoe, en de tydsomftandigheeden waarin, een naauv/er onderzoek verdient,) deverderflyke recommandatien, en andere inkruipingen bragten den vryen Burger ongemerkt onder het byna geheel onbepaald, gezag der Stadhouders, en vereenigden al het gezag, al den luister en invloed zyner burgerlyke Hoofden, in den Perfoon van eenen Minister;. van eenen Dienaar van den Staat, enz.

Zulk een edele denkwys, gepaard met zulke manmoedige poogingen, had noodwendig alwederom de bitterde tégenkan/ing en de gedugtfte tegenwerking te verwagten van eene Party, voor wiens ooren zulke waarheeden volltrekt ohverdraaglyk, en voor wiens eigen belangen zulke lorlyke onderneemingen ten uiterfte verderflyk waren. De doorzigtige Leezer zal ongetwyffeld reeds- kunnen gisfen, wat de uicflag van der Hoofdluiden verzoek vervolgens geweest zy.

Het Genootfchap was tenens bedagt op de beöeffening der wapenen , en was reeds zo verre daar in geflaagd, dat men befloot, om te vuuren. Reeds vooraf werden eenigen der Leden gewaarfchuuwd, dat Burgememeesters dit zouden poogen te beletten ; doch vermits deeze Leden begreepen, dat, hoe verre het Burgemeesterlyk gezag zig ook geliefde uitteftrekken, het echter op de heining van hun Exercitieveld, als hun eigen vryen grond, moest affluiten, had het vimren ook zyn voortgang.

Men zag echter weldra, dat de waarfchouwing niet ongegrond geweest was. By geleegenheid, F 2. da c