is toegevoegd aan je favorieten.

De geschiedenis der gewapende burgercorpsen in Nederland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84 GESCHIEDENIS VAN HET

dat een zeker Vreemdeling, uit een venfter leggende, twee zakpiftoolen, op eene baldaadige wyze, affchoor; en een nog baldaadiger knaap,' een met fcherp gelaaden geweer, in den donkeren avond, in 't wilde heen lostie, en daardoor eenige luiden kweifte, werd 'er op den 13. September 1784. een Publicatie by de Wethouderfchap afgekondigd, verbiedende het losfen van Musquetten of ander Schietgeweer binnen deeze Stad of Jurisdiétie van dien, als ook hec alTcnieten van vuurpylen, enz.

Het Genootfchap deeze publicatie aanmerkende als alleen ingerigt tegen Kwaaddoeners en Straatfchenders, gelyk de Wethouderfchap het insgelyks zo begreepen had, rekende zig niet verpligt het vuuren uit dien hoofde te moeten ilaaken, fchoon men uit den mond van een aanzienlyk man , de fmalle Gemeente had hooren diets maaken, dat dit verbod, in de eerfïe plaats,

die d fche Oproermaakers, (de Leden des

Genootfchaps naamlyk,) betrof, en dat men nu eens zien zou, wat zy onderneemen dorften ! — 'f Zy nu dat de Tegenparcy gehoopt had, om door deeze Publicatie de Leden van het fchieten op hun eigen grond aftefchrikken, of, dit niet gelukkende , hen in de grootfte onaangenaamheeden te wikkelen; 't zy dat deeze Publicatie door de wrokkende voorbaarigbeid wel of kwalyk begreepen wierd, althans 't gevolg was, dat 'er op dèn 16. Oótober 1784. een Stadsbode, uit naam van Heeren Burgemeesteren, ten huize van den Heer Verbeek gezonden werd, te kennen geevende: Hoe niet tegen[taande de Publicatie tegen het fchieten, Heeren Burgemeesteren waven geïnformeerd, dat men echter op het

Zxer-