is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedenis der gewapende burgercorpsen in Nederland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IÏ4 GESCHIEDENIS VAN HET

beneffens alle echte Vaderlanders, alles heVXben opgezet, om den willekeurige» troon_ met den alleenheerfchenden Vorst uit ons midden te weeren.

Deeze baatzuchtige yveraars waren de eerften in den aanval; van veelen waren zy zelf

'de aanvoerende Hoofden; maar welk

eene verandering! V Eenhoofdig gezag is

naauwlyks den pas afge/heeden, of men poogt ons daarby te doen flilftaan en berusten. — De voorvegter, de Ariftocraat keert zig heden tegen ons, om dat wy hem zo min als den Graaf kunnen dulden, én om dat.hy, met de befnoeijing van het onwettig gezag van éénen, de vermeerdering van het zyne alleenlyk bedoelde.

Op deeze wyze groeit niet alleen het getat onzer vyanden, die ons tegenftreeven , tot eene merklyke menigte, maar het vormt .teffens verraaders in onzen eigen boezem , die te gevaarlyker zyn,naar maate zy zig tegrooter achting door hunne eer ft e , hoewel m fchyrt, Vaderlandfhe póogingen verworven hebben i en zy, onder de leus der Vryheid, -*zig byna ongemerkt, maar krachtdaadig tegen * ons. ver zen en; —- deezen te beftryden, deezen te .overwinnen, is het algemeen oogmerk, en om dit te bevorderen, moeten wy alle onze vermogens infpünnen.

De onaangenaamheden en vervolgingen, die wy, gezaamenlyk als Leden van dit Genootfchap , van deezen kant reeds ondervonden hebben , voorfpellen ons nieuwe aanvallen ? die naar alle gedachten de hevigfle zullen zyn , om dat zy de laatfle zullen weezen.

Ver-