Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEERREDENEN.

3

Blits de valfche berichten, die men, nopens de wyze hoe de Heer Bosfuet zyne Leerredenen zamenftelde, aangenomen hadt, niet toelieten op eenige middelen te denken, waar door men dezelven hadt kunnen magtig worden. Hoe meer lof dezelven verworven hadden, hoe minder men zich dorst belooven van ze te eeniger tyd te zullen bezitten; en cm zich derzelver gemis te getroosten, trachte men zich diets te maaken dat zy nimmer in wezen geweest waren."

,, God, die volgens een alwys gedrag in het uitdeden zyner weldaaden gewoon is den tyd in acht te neemen en eene zekere orde te houden, wraakte deeze onfchulcige dwaaling niet; maar toen het tydperk, dat in zyn raadsbelluit beftemd was, zyne vervulling hadt, wierdc de duifterheid opgeklaard, waar mede dat dierbaare pand omzwachteld was geweest, en de leerredenen van den Heer Bosfuet zyn als ongezocht en zonder moeite in de hand gekomen."

„ De eerwaerdige Bisfchop van Troijes geraakte in het bezit van dezelven by het overlyden van den Heer Bosfuet zynen Oom, en wy mogen uit zyne eigen Affchriften van zommigen deezer Predikatiën befluiten, dat deeze Prelaat niet te eenemaal onachtzaam is geweest, aangaande den fchat die hy in bewaaring hieldt. De zwaarigheden die hy ontmoette in alle deeze reden» voeringen in het net te brengen, zullen hem naastdenkelyk weerhouden hebben van eene uitgave derzelven te ondernemen."

„ Naa den dood van den Bisfchop van Troijes kwamen zy met veele andere handfehriften des Bisfchops van Meaux in handen van den Heer Prefident de Chazot, Neef van den eerstgenoemden; en zy zyn tot op den tyd dat wy er eene uitgave van hebben endernoomen, in deszelfs familie gebleeven. Naauwlyks was met de uitgave een begin gemaakt, of Mevrouw de Chazot, de Heer de Montholon haar broeder, en de Heer Choppn d'Arnouville haar fchoonzoon hebben zich op den eerflen aanzoek bereidwillig getoond, om ons alle de A 2. fchriften

Sluiten