Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26. M. Romilly.

zaamen rampfpoedigen zynen eenigen toeverlaat en aan de grootcn en magtigen der aarde den eenigen breidel ter hunner beteugeling. D.3 menfchelyke wetten ,|die niet als tot beftrafüng van groo:e wanbedryven wierden ingerigt, zullen die genoegzaam zyn, om zoo veele onderfcheidene en voor de maatfchappy beiangryke deugden aantemoedigen? zullen zy toerykende wezen ter breideling van zoo veele cuveldaaden, Ah de maatfchappy ongevoeliglyk ondermynen; de goede zeden vernielen en' van verre den val bereiden aan alle Kykcn en Staatcn?"

De bondige reden eerkragt van den Heer Romilly en de 'childeragtige trekken, die alom in 's mans werk doordraaien, maaken 't zelve niet allren verdienfrelyk. maar zou de geleerde waereld naar verdere zoorrgelyke voorbrengzelen van zyne pen deen vcrl ngtn: dan men betreurt eensdeels zyn vroegtydigen dood en andersdeéls met geen m'nder reden, dat zyne voorfpe!lingen over de gevolgen centr zedelooze wysbegee'rte door zulke fchokken als eenige Ryken en Staaten in onze d^en hebben ondergaan, maar al te vroegtydig vervuld zyn geworden.

Lc Mie Meditazioni ru Ie Tombe. Mes Méditations

fur les Tomteaux. of, Myne overdenkingen over de Graffteeden; met dit opfchrift. Capit omnia tellus

Qua genuit

Lucan I. 8. PJnrfah Te Pm/s by Bosfange & Cómp.; en te Luik by I. I Tiitot, 1702. groot 411. bladz. behalven een aanhangzel van 32. bladz. in groot 8.vo.

De Hoogwaerdige en doorluchte Schryver van die werk, 'twelk wy onzen Leaeren hier mede aankondi.

gen,

Sluiten