Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bybelsche afbeeldincèn. 2^

gefchandvlekt, noch zich op zyne oude dagen niét Zoo ongelukkig gemaakt. Doch het gewisfen des vroomiterl Konings, wordt van tyd tot tyd vreijer, en fpoedt met fterke fchredcn der veel goderyë te gemoed. Salomon betrouwt zich reeds niet meer, in zyne eigen (haten, voor de reinheid des geloofs tefpreeken; reeds duldt hy den heidenfchen godsdienst zyner wyven in zyne hoofdfrad, aan zyn Hof, tot na by den Tempel. No? voor weinige jaaren heeft hy in ee-en brief aan Hiram, aan het heidensch Hof van tyrus, de Grootheid, Heiligheid en Heerlykheid van den waaren God verkondigd; cn — nu heeft by geen moeds genoeg, om aan zyn eigen I of een enkt-I woord te fpreeken tegen de ergernis (en, welken zyne Heidenfche vrouwen onder zyne oogert

begaan. Waar is nu die verheven wysheid van

dien verlichten, van Gods zelfs met den Gee»t der wysheid begaafden koning, die alle geheimen der Natuur doordrong, die de Egyptenaaren en Kaldeëii aan verftand overtrof ...En nu de domfïe vooröordeelen des heidendoms in zyne eigene Hofplaats den vryën teugel laat, en dat nog wel in 't byzyn der joodfche jeu^d m de tegenwoordigheid zyns volks het welk hy wisÉ

zoo zeer tot de Afgodcry geneegen te zyn? Waar

is nu die donrfleepen fchranderbeid van deezen 'voorzichtigen Staatsman, welke weleer rykdom in overvloedonder zyne onderdaancn vërfpreidde, en thands öïeÊ meer bezeffen wil, dat zonier de reinheid der zedea eu de zuiverheid des geloofs al het geluk zyner Staaten noodzaakelyk meet te gronde gaan', en dac die heidenfche wyven niet te vreden zullen zyn met de vryheid om haa-e Goden in Jerufalcm te moogen vereererjj maar dat zy welhaast van h'aaren gekroon ien ilaaf, Tempel en Prreftefen onderhoud zullen eisfehen."

,, Droevige errinnering 1 Reeds febfet 'den Oetyèt Koning, welken, het allereerst den waaren God e• nert Tempel h^dt opgebouwd, het geld tct het bouwen 'der Af-oden Tempels, fchenkt bösfchen en befgèfj Weg töt

«fferplaatzen der goden van Tyrus en Stdom Jgg#

tegeü

Sluiten