is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerkelyke bibliotheek, voornamenlyk, voor de roomsch-catholyken in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88. Ernstige en trouwhartige waarschouwing

gepeupel; alles dreigde den ondergang aan Rome, —

en men had flegts een flaaüw voorgevoel van het gevaar 't welk, gelyk een onweerswolk, boven den fchedel deiRomeinen zweefde."

„ Zouden wy niet heden ten dage de zélfde woorden aan veele Schryvers onzer eeuw toeroepen kunnen: hoe lange misbruikt gy nog ons geduid? Hoe lange arbeid gy nog 011ophoudelyk voort, om het verval der ftaaten,de 'omverrtikking van den Godsdienst. en den ondergang des menfehe. lyken gellachts te bevorderen." {bladz. r. en 2.)

m Gy z7£ ontdekt, te vergeefs tragt gy u nog in het duiftere te verbergende voorzienigheid heeft de fakkel ontftooken en ik zal ze opvatten, om dc fpelonken, waar in gy uw verblyf houdt, daar mede te verlichten." (Jbid.)

„ Eene meenigte van valfche verlichters arbeid enkel daar aan, om het Christendom en den ftaat het onderst boven te kecren. Het is geen tyd meer, om van hunne ontwerpen te zwygen; dc zaak is te ruchtbaar, te algemeen bekend en deeze ftrafbaare famenrotting verraad zelve haar fchandelyk geheim." {bladz. 6.)

„ In het midden onzer, hefte eene vermetele en Godlooze feeïe het hoofd omhoog en verfierde haare valfche wvsheid met den verblinden naam van Phiiofophie. Onder dit bedrieglyk by woord maatigde zy zich aan, om, van alles kennis te hebben, ten einde alles aantetasteu , alles omver te rukken."

„ Haare deelgenooten wierpen zich tot leermeefters van het menschdom op en waaren dc Propheeten der dwaaling en dei- logen. Vryheid van denken; dit is het geen hun karakterizeert; dit is hun woest gefchreetiw, 't welk van het eeue einde der waereld tot aan het andere weêrgalmt. Zy ftrekten de eene hand uit om de troonen te doen waggelen en de andere óm de altaaren omver te rukken." {bladz. 7.)

Dat dit het eigenlyk oogmerk der hedendaagfche wysgeeren is, kan niemand lochenen, federt dat de lieer Du pont" zulks in het laast van voorleden jaar, lang na-dat de Heer Hoffman dit fchreef door eene zoo fchaamtelooze als God-

hoonende