is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerkelyke bibliotheek, voornamenlyk, voor de roomsch-catholyken in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«ï. Ernstigs en trootvhartice waarschoüwin*

Bafpeurlyke wegen verydeld, maar drckken niet zelden om den lees-lust van onkundigen, half-geleerden of reeds half. bedorven gemoederen des te meer gaande te maken. Nitimur in vetitum. Het gevolg daar van is, dat zulke werken dan doorgaans verkrygbaar zyn voor hen, die er door verleid en bedorven worden en integendeel dikmaals onverkrygbaar blyven voor hen, die ze zouden kunnen wederleggen en door eene kundige pen den loop der dwaalingen duiten. Dus daar, wetten van dien aart veel al niet toereikende zyn en zelfs eene regtdrydige uitwerking hebben, diende meu eenen anderen weg intellaan.'

Het heel - middel moet gefchikt zyn naar den aart der kwaaien en omdandighedcn, die er mede gepaard gaan. Het moet ten aanzien van zulke verderffelyke fchriften in het tegengodelde gezogt worden; volgens de bekende gronddclling: contraria contrariit curantur. De drukpers heeft dit voordeel, dat zy zoo wel het tegengift, als het fenyn kan verlpreiden.

De middelen daar de hedendaagfche wysgeeren zich van bedienen om hunne werken algemeen te maaken, zyn, ze als de Heer Hoffman zeer wel aanmerkt; ( bladz. 20. ) de weekbladen en Journalen. Zy rechten eene algemeen* rechtbank der Letterkunde op, en hebben deze rigtfnoer, em niet alleen alle hunne fchriften, zo veel mogelyk, te verbreiden,- maar ook te zorgen ; dat alle de zulke» geenen opgang maaken, die tegen hunne PhilofopMfche grond? ftellingen aangekant zyn; dat zy hunne achting verliezen of ten minften in hun aanzien verzwakt worden. Laaten allen die liefde voor den Godsdienst en de nodige bekwaamheid hebben het tegendeel' doen; laaten zy ook door foo<tgelyke middelen bewerken , dat zulke verderffelyke fchriften die tegen de Godsdienftige grondftellingen aangekant zyns geenen opgang maaken maar hunne achting verliezen of ten minften in hun aanzien verzwakt worden. Wy hebben daar toe voor de Nederlanden door dit ons Maandwerk reeds den weg geopend en hopen, dat ingevolge de herhaalde uitnodiging, alle welm'eenendèn die door hunne letteroefening

iet