is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerkelyke bibliotheek, voornamenlyk, voor de roomsch-catholyken in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

+4£' Algemeené zedeitundb.

als zeker Schryver heel wtl opmerkt, met een oprecht inzicht werden gelezen , dan durft men verzekeren , dat er geen Jood, geen Heiden, geen Ongelovige noch Vrygeest zou wezen, die niet overtuigd werdt, dat daar in de efgenlykë kennis van 't Opperwezen en wat tot het zedelyk beftaan der maatfchappyë noodwendig en bevorderlyk is, gevonden wordt. Waar zag men ooit zulk een vollédig famenftel van heilzaame voorfchriften? Men ftaat verbaasd, wanneer men befchouwt, hoe zuiver deze zedeleer is en hoeftrydig met alle vdóroordeelen, die de bedorvenheid van 't menfchelyk hart hadt ingevoerd. De plichten van rechtvaardigheid, barmhartigheid, broederlykeliefde, ingetogenheid, maatigheid in het gebruik der tydelyke goederen, ftandvastigheid in onheilen, geduld in tegenfpoeden; alle deze zo verhevene en troostryke waarheden zyn er op de fchitterendfte wyze in afgemaald en met de grootfte drangredenen gefterkt.

Deze voor de Maatfchappy zo noodzaakelyke zedeleer, bepaalt zich niet tot regeling van ons uiterlyk gedrag; zy gaat tot in het binnenfte van ons hart, om aldaar den zetel van heiligheid te vestigen. Het ftrengfte zelfs dat zy ons voorfchryft en 't* geen het meeste met de bedorvenheid des harte ftrydt, gelyk zich zeiven te verfaaken, is gegrond op het natuurlyk rede-licht. Want waar in beftaat de zelfsverlochening anders dan in zich te ontdoen van de blinde en ongeregelde eigenliefde, die ons ten prooi ftelt der fchadelykfte hartstochten.

Wanneer de Christelyke Godsdienst beveelt dat wy onze vyanden zullen beminnen en zegenen, wat houdt hy ons dan anders voor, dan eene verfchuldigde onderwerping aan de fchikkingen der voorzienigheid , die toelaat, dat wy door hen verongelykt en vervolgd worden ? Wanneer die zelve Godsdienst ons gebiedt, om het leed, dat ons aangedaan is, te vergeeven en lief te hebben die ons haaten; zo verhoedt hy allen byzonderen wraaklust, twee gevechten en andere onheilen, die de rust der Maatfchappy zouden verftooren.' Met één woord, er is geen Wetgever, die om eene welgeregelde Staatsvorming daar ie ftellen en een Volk gelukkig te maaken, immer voor het alge-