Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JESAIA LV: VERS 151

hij in zijn perfoon een fprekend voorbeeld van Mesfias in opzigt tot zijn Koningrijk geweesd is; zoodanig, dat Mesfias met dien eigen naam van David menigmaal benoemd, en als den tweeden David gemeenzaam aangemerkt wordt, even gelijk Joannes de Dooper met den naam Elias blootelijk benoemd wordt. Ziet bij voorbeeld Jer. XXX: 9, Ezech. XXXIV; 23, 24: XXXVII: 24, 25, Hof- III: 5, in welke benaming ook dit ligt opgefloten, dat Mesfias een Zoon, dat is, uit het huis, van David zijn zou , want de naam der vaderen wordt op die wijs meermaal aan hunne nakomelingen gegeven, ziet Jef. XLII: 24, en 1 Kon. XII: 16. daar David in plaats van Rehabeam genoemd wordt.

Het Verbond dan, hier gemeld, was de uitvoering van 't gene God aan David , ja, aan Abraham reeds, beloofd had; en dus in 't wezen der zaak het zelfde Verbond, 't welk God met dien Aardsvader gemaakt had, namelijk om hem te zijn tot een God, en zijn Zaad na hem tot in eewigheid, en dat in zijn Zaad zouden gezegend worden alle genachten der aarde: welke belofte aan Abraham gedaan, aan David nader bevestigd, en in de voorbeeldige verheffing van zijn perfoon, en de bevestiging van zijn koningrijk, klaarder uitgebeeld is. Welk Verbond en weldadigheden dan niet alleen David, en zijn Zaad den Mesfias, maar ook het K 4 gan-

Sluiten