Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[ 7 5

,}en. Geftelt eens, Ds. Bosch had onverdiend een te grooten roem verworven, men had dien Man dat genoegen immers kunnen laaten fmaaken; denkende, dat alle Kunstminnaars juist niet in denzelfden lof deelen, want daar de één door zynen Zang ten opperften toppunt van eer en glorie verheven word, blyft de ander niet zelden tot zyne uiterfte oogenblikken in het ftil en zwygend bosch, of in eene droevige en nimmer lof trompettende woestyn zingen.

Lustte het onzen Hekelfchryver op "dusdanig eene min vriendlyke wyze de Eigenbaat van Ds. Bosch te ontleeden, dan lust het my ook, zo verre myne bekwaamheid ftrekke, hem eens in zyne uitvoering na te gaan. — De bedilzucht heeft nooit myne pcnne gevoerd, en zou die ook nimmer voeren, ware het niet by eene gelegenheid als deeze, dat ik dacht, hy die eenen anderen zyne feilen aanwyst, moest dan ook zeiven zuiver zyn, om niet insgelyks op zyne beurt geroskamd te worden. — Had 'er niet meer aan ontbroken, dan dat ik dog in plaats van doch, ligt in plaats van mogelyk, als in plaats van wanneer , geenfinds in plaats van geenzins gevonden hadt, ik had gezweegen; dan op bladz. 4. vind ik zeer kort op elkander, het woord juist, hetwelk zeker niet zeer juist,, en welluidend is; bi. 7. zegt hy, dat het gelukkig is, dat het woord toebragt maar twee lettergreepeu heeft, want dat het anders by de twee fauten die hy aanwyst, niet gebleeven ware; hier fchynt hy te willen beweeren, dat in een woord van twee fyllaben geen drie feilen kunnen gevonden worden: op dezelve bl. vind ik, die Britfche Held; in hoe verre Rodney dien naam verdiene, zal ik niet befliffen, ten minften, zo hy in het Vers aangevoerd word, kan ik hem dien eernaam niet toekennen, ook niet, daar hij in den Brief by den Duivel in eenen adem genoemd wordt. Het gezegde op bl. 14. tusfehen O is onverstaanbaar , gelyk men eene zelfde onverftaanbaarheid vindt op bl. 15., ook in eene tusfehenrede; gelyk niemand dit begrypen zal, ten zy hy de geleerdheid des

Brief-

Sluiten