Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' 16 REIZE DOOR EUROPA

méde beginnende om de muil te kusfen, en daarna dezelfctó plegtigheden waarneemt, die ik bij de intreegroete meldde. Geheel in tégendeel, bewees de paus ons ongelooflijk veel beleefdheden en betuigingen van vriendfchap, omhelsde ten laatflen den baron rudbeck, kuste hem, en fprak duizend zcgenwenfchcn over ons allen uit. Hij wilde niet eens toeftaan, dat ik mij zou buigen, als ik hem voor de herhaalde toezegging, die hij mij deed, van de beide geleerden wél te doen, wilde bedanken, maar drukte mij aan de hand, floeg mij op den fchouder, en liet mij verfcheidenmaalcu zijne hand kusfen; een voorregt, dat anders niemand dan vorften en kardinaalen genieten. Toen wij affcheid namen, zeide ik, dat wij allen te zamen zo veele (temmen zouden worden, om zijnen roem en zijne groote hoedanigheden alömme, waar wij door kwamen, tot in het uiterite Noorden, te verbreiden. Hij beantwoordde dit in de gunstigfte uitdrukkingen. >— En wat het Noorden betreft, zo houdeik thans mijn woord, nadcmaal ik u de denkwijze, en onbefchrijflijk bevallige vriendlijkheid van dien heiligen vader jégens elk een' zo omdandig bcfchrijve. Gij ziet, met hoe veel néderighcid hij aan zijnen vorigen (laat denkt, cn daarvan fpreekt, en hoe zeer dit overeenkomc met de Christlijke zédenleere en het euangclie. Men moet verbaasd (taan, als men de befcheidenheid en néderighcid van den paus, en de grootschheid en trotsheid der kardinaalen ziet. Gij ziet, hoe hij dezulken ontvangt, die, volgens zijnen godsdienst, ketters en verdoemden zijn. Olim non erat fic [Eertijds was het zo niet]. Daar is geen vreemdling, die niet het verftand en de zo onge»een vriendlijke houding van dezen paus roemt en eert.

Veele

Sluiten