Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN HET OOSTEN.

i4S

den gefchiednis van ons vaderland kan uit het Vatikaan veel licht bekomen; maar hier toe zou een man verëischt worden, die geen andere bezigheid had, en zig dit alleen tot zijn doel voorllelde. Ik moet het borstbeeld der koningin niet oveiTiaau, dat op het kapitool in het paleis Haat, daar dc Confervatori di Rome gehoor géven. Het is van wit marmer, en daar onder daat dit opfchrift, op eene marmeren plaat , ingehouwen : christin^ , Suecorum, Gothorum et VandaJorum Regina: quod inJfinclu Divinitatis Catholica'm Jïdem Regno avito prafe~ rem, post adorata S S. Apostolorum Vtmina et fubmisfam venerationem alexandro VII. Summa Religionis Antistiti exhibiiam , de fe ipfa triiimphens in Capitoüum ascenderit, Majestctjsque Roman* monumenta vetustis in Ruderibus admlrata, III. Viros Confnlari potestatc et Senatum tecto capite confidentes, Regio bonore fuerit profequuta. VIII. Id. Quint. Anno. MDCLV. S. P. £. R. [Voor christina, koningin der Zweeden, Gothen, en Wandalen; omdat zij, door godlijke ingeving, het katholijk geloof hooger agtende dan haar voorouderlijk rijk, na 't aanbidden der dorpelen der H. Apostelen, en her betoonen eens diepen eerbieds voor den opperpriester alexander VIL, over zig zelve zegevierende, 't kapitool beklom; en, de gedenkteekenen der Roomfche mogendheid in de oude pufnen bewonderende, de drie mannen van Burgemcesteriijke niagt, en den raad, welke met gedekten hooide zaten , koninglijke eer aandeed, d. 10. Julij, 1655. heeft de raad cn het volk van Rom< dit opgcrigt.}

Het lang en fraai opfchrift , in Latijnfche vaerzen, dat in het Vatikaan , in dc lan» gaanderij, Corridore di

Sluiten