Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 13 ]

Hoe heerlijk blonk die helden moed In 't oog der vrije Amerikanen!

Hij heeft hun dapperheid gevoed, Kon hun den weg tot grootheid banen.

De Belg weêrllond verwon 't geweld -

Zie daer een5 prikkel aen mijn5 Held Om, met het zelfde vuur, voor 't Vaderland te ilrijden, Voor regt en vrijheid pal te flaen, Veel eer den wreedilen dood kloekmoedig te ondergaen, Dan 't drukkende geweld der dwingïandij te Jijden.

Ja, Belgen! Groote Washington, Het Hoofd der Wester vrijheidzoonen,

De Schrik van *t magti^Q Albion, Moete eeuwig in uw harten woonen.

Hij is het geen gij zijt en waert

Geëerd, bewonderd van al de aerd'

Schenkt hem den hoogen roem van Bato's egte neven, 'k Zie Brederodes heldenvuur, Der vadren trouwe zorg, uw Barnevelds beftuur, Met de oude burgerdeugd' in Washington herleven.

B 3 Wie

Sluiten