is toegevoegd aan uw favorieten.

De Messias, in twintig zangen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*$o DE MESSIAS.

Hij gaf ook aan bergen en dalen die fchoone geftalt met, Die gij hebt, noch die menschlijke vorming, zo magtig, om 't diepfte Denken der ziele van 't fpreeken,1e aanfchijn neder te zeggen; Geenen vrolijken blik, die dankbaar hemelwaart opziet; En geen ftem, dat ze biddend de zangen der Serafim meêzing'. Die verfcheeii mij in 't waaiende paradij.bosfchaadje, Als hij uit aarde ten menfche mij fchiep, die geleidde mij zeegnend Iu uw moeders omarmingen. Spreek, al ruisfchende, o ceder! Spreek! Want onder u zag ik he:n wandelen. Viiete de ftroom, ftaa! Staa ginds ftil! Want daar ging hij over. Gij leenige winden, Suist hem met zachteren adem, gelijk gij fuisdet, wanneer hij, Ach de Oneindige! lachend van gindfche heuvelen afkwam. Staa voor hem, aarde, en wandel niet voort, gelijk gij weleer ftond, Als hij over u ging, als om zijn verhevener aanfchijn Wandlende hemelen vloeiden, als zijne godlijke rechte Hani, al wcegende, zonnen, zijn flinke morgengeftarnt hield! Durf ik mij onderwinden, o Eeuwige, op nieuw u te aanfehouwen? Maar gebied dan, dat deeze midde nacht u verlaate , Die u, Vader, omgeeft! Ach laat die vervaarlijke firengheid, Die geen onflerfiijke kan aanfehouwen, uw ooge niet vullen! ■ Ach wie mogen ze wezen, om welker wille dit aanzigt, En dit ooge vol toorns zich toerust? Waarlijk, geen fchepfels, Die ge bemint! een onzalig geflacht van geesten, die vielen, En beftonden, ik kan die gedachte naauw denken! beftonden God te vertoornen! Verneemt het dan, kinderen! Lan^e verzweeg ik 't, Om uw zalige rust door geenen weemoed te ftooren. Verr' van^ons af, op eene der aarden, zijn menfchen, als wij zijn,

Naar