Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IiS REIZE DOOR EUROPA

omftreeks Siena, Florenze e. z. v. de gemeene man de taal tamelijk zuiver fpreekt; maar all' de Toskaners hebben la gorga, da: is te zeggen, zij Ipréken c, k, of q , gelijk eene dubbele h uit , (ik meen de c voor a, 0 en «) daar dezelve als k moest klinken ; want voor e, i en y heeft zij, door gansch Italië, denzeifden klank, die den Franfchen zo zwaar valt, om uittcfpréken , dat dezelve in de Siciliaanfcne vesper het fehiboleth was , waaraan zij gekend werden, doordien zij ceel niet konden uitfpréken,) zo zeggen de Toskaners in plaats van cafa r hha* fa; calamo, hhalamo: maar het vrouwlijk geilagt fpreekt dezelve zagter mt, gelijk eene flaauwe h, ha fa , c. z. v. Wijl nu de Romeinen dezelve zuiver uitfpréken , gelijk zij gefchréven word, heeft dit gelegenheid tot hetfpreekwoord gegeven: la lingna Toscana inbeeca Romana [de Toskaanfche taal (wordt best gefproken) door eenen Roomfchen mond]. Doch van waar de Toskaners deze öffl fpraak hebben, is onzéker, of van ouds af van de Tusciërs of Hctrusciërs , of van de Saraceenen en Mötsïéii, die denzelfden klank in hunne taal hebben; ik zal er~ rfóg eene nieuwe gisling bijvoegen , misfehien is het van de Gothenen Wenden, ten minden hebben wij ons kus, halm en dergelijke.! van cafa , Calamo , door de Duitfchers, die haas zeggen , dat zij onmiddellijk van hafa genomen hebben. Hoe veele taaluitfpraaken men ondertusfehen in Italië heeft, verftaat men nogthans overal het fraai Italiaansch , dat in boeken gefchréven en gelézen word: ook kunnen bijna allen het fpréken , alleenlijk de gemeene man duet het niet gaern, wijl hij meent, dat het te gemaakt zou (taan voor hem, indien hij fprak, gelijk de aanzienlijke lieden fpréken, of gelijk de priester

preekt.

Sluiten